Ympäristövaikutusten hallinta

Fennovoiman ympäristöjärjestelmää kehitetään ja pidetään aina ajan tasalla, että se vastaa työmaan muuttuvia olosuhteita. Kartoitamme ympäristöriskejä ja tarkkailemme ympäristön tilaa, jotta pystymme tarvittaessa tekemään muutoksia rakennustoimiin. Fennovoima valvoo koko työmaan ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristövaikutuksia.

Olemme asettaneet viisi tavoitetta ympäristöasioiden hallinnalle. Tavoitteenamme on:

Estää ja vähentää ympäristövaikutuksia ennakoivasti.

Varmistaa rakennustyömaan tehokas jätehuolto.

Varmistaa, että Hanhikiven niemen ja Natura 2000 -alueen luonnonsuojelualueet ja lajit säilyvät.

Varmistaa vesi- ja ympäristölupien mukainen toiminta.

Hyvät suhteet ympäristöviranomaisiin ja muihin ulkoisiin sidosryhmiin.


Ympäristövaikutusten hallinta

Fennovoiman ympäristöjärjestelmän jatkuvan parantamisen periaate perustuu koulutukseen, kannustamiseen ja johtamiseen, yhteistyöhön laitostoimittajan kanssa sekä tehokkaaseen viestintään viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Fennovoiman periaatteiden mukaisesti rakennustyöt pitää toteuttaa turvallisesti ja kaikkia asiaankuuluvia ympäristöjärjestelmän käytäntöjä ja ohjeita noudattaen. Fennovoima kehittää työmaan ympäristöjärjestelmäänsä. Järjestelmässä määritellään muun muassa ympäristöhallinnan vaatimukset ja tavoitetaso, ja se tarjoaa ohjeistusta Hanhikivi 1 -hankkeen rakennusvaihetta varten. Ympäristöjärjestelmä on integroitu Fennovoiman johtamisjärjestelmään, ja se noudattaa ISO 14001 -standardin vaatimuksia. Tavoitteenamme on saada ympäristöjärjestelmälle ISO 14001 -sertifikaatti vuoden 2017 loppuun mennessä.

Fennovoiman ympäristöosasto vastaa ympäristöasioiden hallinnasta. Ympäristöosasto on osa Fennovoiman laatuosastoa ja työmaaorganisaatiota laitospaikalla. Työmaaorganisaatiossamme on nimetyt henkilöt, joiden tehtävänä on valvoa koko työmaan ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristövaikutuksia. 

Vastuut

Laitostoimittaja RAOS Project ja kaikki laitosalueella toimivat aliurakoitsijat kantavat vastuun jatkuvasta ympäristöseurannasta ja -vaatimuksien täyttymisestä oman työnsä osalta. Laitostoimittajan velvollisuuksiin kuuluu valvoa oman alihankintaketjunsa ympäristövaikutusten hallintaa työmaalla.

Laitostoimittaja on vastuussa siitä, että kaikki toiminta laitostoimittajan toimituslaajuudessa täyttää suomalaisen ympäristölainsäädännön ja -lupien vaatimukset. Laitostoimittajan tulee noudattaa Fennovoiman ohjeistusta.

Laitostoimittaja on vastuussa oman ympäristöjärjestelmänsä laatimisesta ja toteuttamisesta. Laitostoimittajan tulee myös hakea rakennustöitä varten tarvittavat tavanomaiset luvat. Ympäristöjärjestelmän tulee sisältää ympäristöhallintamanuaali ja siihen liittyvät ohjeistukset, ja sen tulee noudattaa ISO 14001 -standardin vaatimuksia.


Vesi- ja ympäristöluvat

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen edellyttää lukuisia tavanomaisia lupia, kuten rakennus-, toimenpide- ja maisematyölupia. Rakentamiseen liittyvien lupien hakemisesta on sovittu laitostoimittajan kanssa Fennovoiman ja laitostoimittajan vastuiden mukaisesti.

Fennovoimalle myönnettiin vesilain mukaiset luvat heinäkuussa 2015. Vesiluvat tarvitaan ydinvoimalaitoksen sataman ja jäähdytysvedenottorakenteiden rakentamista sekä meriväylän ruoppaamista ja ruoppausmassojen meriläjitystä varten. Lupapäätökset sisältävät useita määräyksiä, jotka tulee huomioida rakentamisen aikana.

RAOS Projectille myönnettiin ympäristölupa laitosalueen louhintoja ja kivenmurskaamoa varten tammikuussa 2016. Huhtikuussa 2016 RAOS Project sai ympäristöluvan myös betoniasemaa varten. Molemmat lupapäätökset sisältävät toiminnan aiheuttamien päästöjen tarkkailuvelvoitteita.

Fennovoimalle myönnettiin tammikuussa 2016 poikkeuslupa siirtää keltakurjenmiekat Siikalahden ranta-alueelta luonnonsuojelualueen läheisyydestä uuteen sopivaan elinympäristöön. Keltakurjenmiekkojen siirto toteutettiin huhtikuun lopussa. Lisäksi Fennovoimalle myönnettiin heinäkuussa 2011 poikkeuslupa viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdysalueen hävittämiseksi Hanhikiven niemen ranta-alueelta. Viitasammakoita etsittiin kutuaikaan keväällä 2016, mutta yhtään yksilöä ei löydetty. Viranomainen totesi tehdyt toimenpiteet riittäviksi, ja Fennovoima aloitti rakennustyöt alueella.

Kesäkuussa 2016 Fennovoimalle myönnettiin ympäristölupa ydinvoimalaitoksen käytönaikaisia toimintoja varten ja ydinvoimalaitoksen varaenergiantuotannolle. Ympäristölupa myönnettiin myös jäähdytysveden purkurakenteiden rakentamiselle. Lisäksi Fennovoimalle myönnettiin vesilain mukainen lupa meriveden ottoon ja käyttämiseen ydinvoimalaitoksen jäähdytysvetenä. Ympäristölupa sisältää tavanomaisia päästöjä koskevat rajat ja velvoitteen seurata ympäristön tilaa ennen ydinvoimalaitoksen käyttöönottoa ja käytön aikana. Lupapäätöstä koskevat valitukset ovat tällä hetkellä Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Vuonna 2017 Fennovoima jättää kemikaalilupahakemuksen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille. Lupa koskee kemikaalien käsittelyä ja säilyttämistä ydinvoimalaitoksen käytön aikana.


Yhteistyökäytännöt ja koulutus

Vuonna 2016 keskityimme kehittämään yhteistyökäytäntöjä kaikkien Hanhikivi 1 -työmaalla toimivien tahojen kesken. Tarkensimme toimintatapoja ja perustimme uusia yhteistyöryhmiä ja säännöllisiä kokouskäytäntöjä, jotta voimme varmistaa tehokkaan tiedon kulun kaikkien toimijoiden kesken.

Aloitimme ympäristö- terveys- ja turvallisuuskoulutuksen kehittämisen yhdessä RAOS Projectin ja Titan-2:n kanssa. Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu aliurakoitsijoiden esimiehille. Koulutuksen avulla haluamme varmistaa, että asetetut ympäristövaatimukset otetaan tarkasti huomioon laitosalueella.

Ympäristöasioista viestiminen

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Fennovoima järjestivät käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen YVA-ohjelmasta kaikille avoimen yleisötilaisuuden Eurajoella ja Pyhäjoella syyskuussa 2016. Tilaisuuksissa yleisöllä oli mahdollisuus esittää näkemyksiään YVA-menettelystä, saada tietoa ja keskustella Fennovoiman, ministeriön ja YVA-ohjelman laatimiseen osallistuneiden asiantuntijoiden kanssa.

Fennovoima järjesti myöhemmin syksyllä myös teemaillan loppusijoituksesta Pyhäjoen asukkaille. Fennovoima kertoo ydinvoimalaitoksen rakentamistöiden edistymisestä nettisivuillaan. Ruoppaustöiden aloittamisesta informoitiin paikallisia myös paikallislehdissä julkaistulla ilmoituksella.


ympäristövaikutusten hallinta  
Rakennustöiden ympäristöriskiarviot Riskiarvio tehty 100 %:lle rakennustöistä. Urakoitsijoita vaaditaan tekemään riskiarviointi ennen rakennustöiden aloittamista.
Ympäristöhavainnot Työmaalla tehtiin 127 ympäristöhavaintoa, tavoitteemme yli 50 havaintoa vuodessa
Ympäristökoulutus Kaikki urakoitsijat ja aliurakoitsijat ovat saaneet ympäristökoulutuksen ennen rakennustöiden aloittamista.
Ympäristö- ja vesilupien ehtojen noudattaminen Ei raportoituja poikkeamia

 


Ympäristövaikutusten arviointimenettelyt

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) perustuu ympäristövaikutusten arviointia koskevaan direktiiviin (85/337/ETY), joka on Suomessa pantu täytäntöön YVA-lailla (468/1994) ja -asetuksella (713/2006).

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia sekä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita.

vuosi ympäristövaikutusten arviointimenettelyt sijainti
2007-2008 YVA-menettely arviolta 1500–2500 megawatin ydinvoimalaitoksen rakentamiselle ja käytölle Pyhäjoki, Ruotsinpyhtää ja Simo
2013-2014 YVA-menettely arviolta 1200 megawatin ydinvoimalaitoksen rakentamiselle ja käytölle Hanhikiven niemi, Pyhäjoki
2015-2016 Ydinvoimalaitoksen 110 ja 400 kilovoltin liittymisjohtojen YVA-menettely yhdessä Fingrid Oyj:n kanssa. Natura 2000 -arviointi päivitettiin YVA-menettelyn yhteydessä.

Pyhäjoki, Raahe, Kalajoki ja Merijärvi

2016 Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen YVA-ohjelma Eurajoki ja Pyhäjoki