Ympäristötutkimukset

Fennovoima on tehnyt ympäristön tilan seurantaa ja ympäristö- ja luonnonsuojelututkimuksia maalla ja merellä hankkeen varhaisesta vaiheesta asti.

Pöly on yksi rakentamisen ympäristövaikutuksista. Pölyn määrää mitataan jatkuvasti. Kuva: Jarmo Tyyskä 

Tähän mennessä Hanhikiven niemellä ja sen ympäristössä on tehty lähes 90 tutkimusta. 

Ympäristöseurannan ja -selvityksien ansiosta meillä on hyvä tietämys ympäristön tilasta Hanhikiven niemellä. Selvitykset jatkuvat ydinvoimalaitoksen rakentamisen aloittamiseen saakka, ja osaa selvityksistä jatketaan ydinvoimalan koko elinkaaren ajan. Teetämme tutkimukset ja selvitykset eri asiantuntijakonsulteilla varmistaaksemme, että tutkimustulokset ovat objektiivisia.

Maa-alueella on tehty maaperä- ja seismisiä tutkimuksia, joilla on tutkittu kallioperää, maakerrosten paksuutta ja pohjaveden korkeutta. Näistä tutkimuksista saadaan tarkentavaa tietoa mm. ydinvoimalan jäähdytysvesitunnelien reittien suunnitteluun.

Lisäksi olemme teettäneet kasvillisuus- ja luontotyyppitutkimuksia ja erilaisia eläimistöä koskevia selvityksiä esimerkiksi linnuista, lepakoista ja viitasammakoista.

Merialueella veden laatua on monitoroitu vuodesta 2009 asti. Hanhikiven niemen läheistä merenpohjaa on tutkittu muun muassa merenpohjaa poraten, pintasukelluksin ja lentokoneesta mitaten. Merialueen vesikasvillisuutta ja pohjaeläimistöä on tutkittu sukelluksin. Lisäksi alueen kalastoa on tutkittu muun muassa useiden kalatalousselvityksien ja poikastuotantotutkimuksien avulla ja rakentamisen vaikutuksia kalakantoihin on selvitetty.

Fennovoiman maksamat kalatalousmaksut ja korvaukset ammattikalastajille olivat yhteensä 0,07 miljoonaa euroa vuonna 2016.


Meriharjustutkimus

Toteutimme vuonna 2016 meriharjustutkimuksen ydinvoimalaitoksen ympäristöluvassa asetetun velvoitteen mukaisesti. Meriharjus on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi kalalajiksi. Noin kahden kilometrin päässä etelässä Hanhikiven niemestä sijaitseva Liminkajoki on meriharjuksen kutualuetta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuteeko meriharjus Liminkajoen lisäksi myös Hanhikiven niemeä ympäröivällä merialueella. Fennovoima on teetättänyt vastaavanlaisen tutkimuksen vuonna 2012. Tutkimukseen sisältyi muun muassa ammattikalastajakysely, koekalastustutkimus ja meriharjuksen poikasten havainnointia. Kattavista tutkimuksista huolimatta Hanhikiven niemen merialueella ei havaittu meriharjuksen kutualueita.  Vuonna 2017 jatkamme kalasto- ja kalatalousseurantaa vesiluvan ehtojen mukaisesti. Lisäksi teetämme kyselytutkimuksen vapaa-ajan kalastajille.