Suojeltavat lajit ja kohteet

Luonnonsuojelualueet ja muut arvokkaat luontokohteet Hanhikiven niemellä sijaitsevat aidatun laitosalueen ulkopuolella. Osa arvokkaimmista alueista on eristetty aitaamalla, jotta voimme varmistaa luontoarvojen säilymisen.

Rakennustyömaa-alueella kasvoi suojeltuja keltakurjenmiekkoja (Iris pseudacorus, uhanalaisuusluokka: elinvoimainen) muutamassa eri kasvupaikassa. Fennovoimalle myönnetyn poikkeusluvan mukaisesti keltakurjenmiekat siirrettiin uuteen sopivaan elinympäristöön luonnonsuojelualueen läheisyyteen huhtikuun lopussa. Tarkistimme siirrettyjen kasvien tilan kesäkuussa 2016 ja totesimme, että kasvit olivat juurtuneet hyvin uuteen kasvuympäristöön.

Tulevan satama-alueen läheisyydessä sijaitsi aiemmin yksi viitasammakoiden (Rana arvalis, uhanalaisuusluokka: elinvoimainen) kutualue. Fennovoimalle on myönnetty poikkeuslupa viitasammakoiden siirtämiseksi toiseen sopivaan elinympäristöön Hanhikiven niemellä ja tulevan satama-alueen kutupaikan hävittämiseksi.

Viitasammakoita etsittiin kutuaikaan huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa, mutta yhtään yksilöä ei löydetty. Viranomainen totesi tehdyt toimenpiteet riittäviksi, ja Fennovoima aloitti rakennustyöt satama-alueella.

Merkittävimpänä kallioperään kohdistuvana vaikutuksena voidaan pitää sitä, että kallioperän louhintaa suoritetaan muusta ympäristöstä geologisesti poikkeavalla Hanhikiven konglomeraattialueella, mikä vähentää alueen geologista arvoa. Kalliosta pyritään jättämään edustavia osia näkyville

Lisätietoa uhanalaisista ja rauhoitetuista lajeista on löydettävissä Fennovoiman Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (2014) luvusta 7.6.4.5

Työmaa-alueen läheiset luonnonsuojelualueet ja arvokkaat luontokohteet. Kartta: Sito Oy.