Fennovoiman tehtävät ja vastuut hankkeessa

Fennovoima on Hanhikivi 1- hankkeen omistaja. Ydinvoimalaitoksen valmistuessa yhtiöstä tulee myös laitoksen operoija. Fennovoima on tehnyt laitostoimitussopimuksen RAOS Project Oy:n kanssa avaimet käteen -periaatteella.

Laitostoimittaja RAOS Projectilla on neljä pääalihankkijaa. Hankkeen pääurakoitsija Titan-2 on vastuussa laitosalueen valmistelevista ja infrastruktuuritöistä, reaktori- ja turbiinisaarekkeiden rakentamisesta, asennustöistä, materiaaleista ja laitteista sekä suojausautomaatiosta.

Fennovoima vastaa hankkeeseen liittyvien lisenssien ja lupien hakemisesta. Fennovoiman toimituslaajuuteen kuuluvat laitosalueen peruspalvelut, tukitoiminnot ja apurakennukset, kuten koulutuskeskus, hallintorakennus ja laitostoimisto, kuten oheisessa kuvassa esitetään.

Hanhikivi 1 -hankkeen toimituslaajuudet

Lakisääteiset vaatimukset

Ydinenergia-ala on tarkkaan valvottu ja säännelty toimiala. Lakien ja säädösten noudattaminen kaikessa toiminnassa on välttämätöntä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa ydinvoimapäätöksistä ja alan ylimmästä valvonnasta Suomessa. Ministeriö valmistelee lupapäätökset, esitykset lainsäädännön kehittämiseksi sekä ohjaa ydinjätehuollon suunnittelua ja toteutusta. Valtion ydinjätehuoltorahasto toimii ministeriön yhteydessä.

Ydinvoima-alan toimintaa Suomessa ohjataan kolmella keskeisellä lailla, joita täydennetään erilaisin asetuksin. Keskeiset lait ovat:

  • Ydinenergialaki (990/1987)
  • Säteilylaki (592/1991)
  • Ydinvastuulaki (484/1972)

Ydinenergialailla ja ydinenergia-asetuksella (161/1988) varmistetaan, että ydinvoiman tuotanto on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Ydinenergian käytön tulee olla turvallista niin ihmisille kuin ympäristölle, eikä se saa edistää ydinaseiden leviämistä maailmalla.

Ydinenergialakia uudistettiin heinäkuussa 2015, jolloin Säteilyturvakeskuksen (STUK) viranomaisvaltuuksia laajennettiin. STUKille myönnettiin myös oikeus asettaa sitovia teknisiä turvallisuusmääräyksiä.

 

Hanhikivi 1 -hankkeen lisensointivaiheessa ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet) ovat merkittävin toimintaa ohjaava säännöstö. YVL-ohjeet kattavat kaikki ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten suunnittelun, toiminnan, laitoksen ja sen ympäristön turvallisuuden, ydinmateriaalit, käytetyn polttoaineen sekä laitoksen rakenteet ja laitteet. YVL-ohjeet uudistettiin loppuvuodesta 2013, ja uudistetut ohjeet ovat käytössä Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeessa.

Ydinvastuulain mukaan ydinvoimaluvan haltijoilla Suomessa on vahinkotilanteissa rajoittamaton vastuu. Fennovoima maksaa vuosittaista maksua valtion ydinjätehuoltorahastolle, jonka tarkoituksena on kerätä, säilyttää ja turvata varat, jotka tulevaisuudessa tarvitaan ydinjätteistä huolehtimiseen. Rahaston avulla yhteiskunnalla on taloudellinen takuu siitä, että ydinjätehuolto pystytään hoitamaan kaikissa olosuhteissa.

Hanhikivi 1 -hanketta koskevat lisäksi lukuisat muut yleislainsäädäntöön liittyvät lait ja asetukset, kuten osakeyhtiölaki, työ- ja yksityisyyslainsäädäntö sekä harmaan talouden torjuntaa koskevat lait.

Jokaisella fennovoimalaisella on oltava riittävästi tietoa ja ymmärrystä Fennovoiman toimintaan vaikuttavista laeista ja säädöksistä. Riittävä tietämys turvataan jatkuvalla henkilöstön kouluttamisella.