Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen

Fennovoiman hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Sidosryhmien odotukset Fennovoimaa kohtaan ovat erilaisia, joten myös sidosryhmien kanssa tekemämme yhteistyö on monipuolista.

Viestinnän tavoitteena on edistää ja tukea Fennovoimaa saavuttamaan tavoitteensa, vahvistamaan yhtiön mainetta, lisäämään hanketta kohtaan tunnettua luottamusta ja edistämään kaikkien hankkeessa mukana olevien osapuolien sitoutumista hankkeeseen.

Hanke on saanut hyväksynnän Suomen hallitukselta ja eduskunnalta. Siksi meille on erityisen tärkeää, että viranomaiset ja muut sidosryhmämme voivat pitää Fennovoimaa ammattitaitoisena, läpinäkyvänä, kunnioitettavana ja luotettavana yhtiönä.

Fennovoiman johto on sitoutunut varmistamaan, että täytämme keskeisten sidosryhmiemme odotukset. Viestintäpolitiikkamme mukaisesti viestimme ajantasaisesti, avoimesti ja rehellisesti kaikissa tilanteissa. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua ja teemme yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa.

Sidosryhmiämme ovat ne tahot ja organisaatiot, joilla on vaikutusta hankkeeseen ja joihin Hanhikivi 1 -hanke vaikuttaa.

Toimimme yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Fennovoiman keskeiset sidosryhmät ovat henkilöstö, osakkaat, Pyhäjoen seutu, laitostoimittaja ja urakoitsijat, alihankkijat, viranomaiset ja päättäjät, ydinenergia-alan toimijat ja -järjestöt, työmarkkinajärjestöt, alan oppilaitokset, media, suuri yleisö ja kansalaisjärjestöt.

Sidosryhmätoimintaamme Pyhäjoella ja sen lähiseuduilla voit tutustua Paikallinen yhteistyö -osassa raporttia.


Sidosryhmätutkimus

Fennovoima teetti loka-marraskuussa 2015 sidosryhmätutkimuksen, jossa tarkasteltiin suuren yleisön, poliittisten päätöksentekijöiden, median ja Fennovoiman työntekijöiden näkemyksiä Fennovoimasta. Alkuvuonna 2016 vastaava tutkimus toteutettiin Fennovoiman potentiaalisten tulevien työntekijöiden keskuudessa. Tutkimuksen toteutti T-Media Oy.

Tutkimustulosten mukaan vastuullisuus on suuren yleisön ja mahdollisten tulevien työntekijöiden mielestä tärkein Fennovoimasta muodostuvaan mielikuvaan vaikuttava tekijä. Myös muut sidosryhmät nostavat vastuullisuuden neljän tärkeimmän tekijän joukkoon.

Kaikki sidosryhmät painottavat läpinäkyvyyden ja avoimuuden tärkeyttä, ennakoivaa viestintää ja hyvää hallintoa. Aktiivinen viestintä on tärkein poliittisten päätöksentekijöiden mielipiteeseen vaikuttava tekijä.

 

Suuri yleisö, poliittiset päätöksentekijät ja potentiaaliset tulevat työntekijät odottavat Fennovoiman toteuttavan lupauksensa tuottaa sähköä vakaaseen hintaan ja lisäävän sähköntuotannon omavaraisuutta tulevaisuudessa.     

Fennovoiman työntekijät ovat luonnollisesti parhaita arvioimaan Fennovoimaa työnantajana ja myös arvottavat tätä osa-aluetta eniten. Työntekijät odottavat Fennovoiman johdon osoittavan esimerkillistä johtajuutta ja toimintatapoja ja toimivan avoimesti ja läpinäkyvästi viestinnässään ja toimissaan.

Fennovoima ottaa sidosryhmätutkimuksen tulokset huomioon jokapäiväisessä toiminnassaan. Sidosryhmätutkimuksien tekemistä jatketaan säännöllisesti.


Media ja sosiaalinen media

Fennovoima julkaisi kuusi lehdistötiedotetta ja 38 uutista vuoden 2016 aikana. 

Palvelemme tiedotusvälineitä mahdollisimman ripeästi. Hyödynnämme myös sosiaalisen median kanavia, kuten Twitteriä ja Facebookia, jotta tavoitamme tärkeimmät sidosryhmämme nopeasti ja tehokkaasti. Järjestämme median edustajille kaksi kertaa vuodessa työmaavierailuja, joissa asiantuntijamme kertovat hankkeen edistymisestä. Lisäksi toukokuussa 2016 kutsuimme kansainvälisen median edustajia työmaalle. Otamme kantaa ajankohtaisiin asioihin myös kirjoittamalla näistä aiheista sidosryhmälehdessämme Fennosessa.

 

Mediassa esiin nousseet aiheet aiheuttavat paljon keskustelua myös sosiaalisessa mediassa. Osallistumme Fennovoimaa koskevaan keskusteluun sosiaalisessa mediassa aktiivisesti. Kannustamme työntekijöitämme ja ylintä johtoa ottamaan osaa Fennovoimaa, Hanhikivi 1 -hanketta ja laajemmin energiaa, ydinvoimaa ja ilmastonmuutosta käsittelevään keskusteluun.

Keskeiset median esiintuomat aiheet 2016  Artkkelin näkökulma aiheeseen
Hanhikivi 1 -hankkeen taloudelliset ja työllisyysvaikutukset  Myönteinen
Uudet urakkasopimukset  Myönteinen
Rakennustöiden eteneminen työmaalla Myönteinen
Fennovoiman rekrytoinnit   Myönteinen
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus  Neutraali tai kielteinen
Laitosdokumentaation toimittaminen Säteilyturvakeskukselle Neutraali tai kielteinen
Fennovoiman turvallisuuskulttuurin tila  Kielteinen
Fennovoiman laitostoimittaja Neutraali tai kielteinen
Aktivistien mielenosoitukset laitosalueella Neutraali tai kielteinen
EU:n Venäjä-pakotteiden vaikutus hankkeeseen  Neutraali tai kielteinen

 


Kumppannuudet ja jäsenyydet    
Energiateollisuus International Atomic Energy Agency (IAEA) Veronmaksajain keskusliitto
European Nuclear Society (ENS) Oulun Kauppakamari Teollisuuslakimiesten yhdistys ry
FIBS yritysvastuuverkosto Projektiyhdistys World Association of Nuclear Operators (WANO)
FinNuclear PSK Standardisointi World Energy Council
Foratom Suomalaisen työn liitto  
Helsingin seudun kauppakamari Suomen Yrittäjät, Pohjois-Pohjanmaa  

 


Kansainväliset sidosryhmät

Tavoitteemme on pitää kansainväliset sidosryhmämme ajan tasalla projektin etenemisestä ja viestiä avoimesti projektiin liittyvistä asioista.

Tärkeimmät kansainväliset sidosryhmämme ovat EU virkamiehet pääasiallisesti Euroopan komissiossa ja Euroopan atomienergiayhteisössä. Lisäksi olemme yhteydessä etenkin Euroopan parlamentin suomalaisiin jäseniin. 

Kesäkuussa 2015 Euroopan komissio antoi Suomen hallitukselle lausunnon Fennovoiman hankkeesta Euratomin perustamissopimuksen artiklan 41/43 mukaisesti. Lausunnossaan EU-komissio antoi myönteisen arvion Hanhikivi 1 -hankkeesta edellyttäen, että vielä avoimet kysymykset ratkaistaan suunnitelmien mukaisesti. Fennovoima toimitti kaikki komission pyytämät tiedot työ- ja elinkeinoministeriölle, jonka tehtävänä on hoitaa Artikla 41 -prosessi päätökseen.

Fennovoima on myös vahvistanut profiiliaan osana Euroopan energiateollisuutta ja ydinvoimayhteisöä muun muassa osallistumalla erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin.  

 

Fennovoima toimi muun muassa Lontoossa toukokuussa 2016 Plattsin järjestämän ydinvoima-alan seminaarin yhteistyökumppanina. Lisäksi annoimme useita haastatteluita kansainväliselle medialle, ja esimerkiksi Financial Times -lehdessä julkaistiin kattava erikoisartikkeli Hanhikivi 1 -hankkeesta.

Edistämme ja suunnittelemme Hanhikivi 1 -hankkeen viestintää yhdessä laitostoimittaja RAOS Projectin ja pääurakoitsija Titan-2:n kanssa. Tätä varten perustettuun PR-työryhmään kuuluu viestinnän henkilöitä Fennovoimalta, RAOS Projectilta ja Titan-2:lta. Työryhmä kokoontui viisi kertaa vuonna 2016.

Seurasimme tarkasti Euroopan unionin energiaan liittyvää keskustelua ja päätöksentekoa, erityisesti EU:n energiaunioniin, energiaturvallisuusstrategiaan, Venäjä-pakotteisiin ja yleiseen ydinvoimapolitiikkaan liittyen.


Dialogi hankkeen vastustajien kanssa

Hanhikivi 1 -hankkeen vastustus näkyy kaikkein selkeimmin sosiaalisessa mediassa käytävissä keskusteluissa ja aktivistien järjestäminä mielenosoituksina Pyhäjoella. Fennovoiman viestintäosasto palvelee sidosryhmiään heidän ydinvoimakannastaan huolimatta. Olemme viestineet hankkeesta aktiivisesti ja osallistuneet keskusteluihin sosiaalisessa mediassa ja vastanneet suuren yleisön kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Järjestämme myös yleisötilaisuuksia, jossa osallistujilla on mahdollisuus keskustella asiantuntijoidemme kanssa. 

Pro Hanhikivi on paikallinen Hanhikivi 1 -hanketta vastustava kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on ollut hidastaa Fennovoiman hankkeen edistymistä ja pysäyttää se, jos mahdollista.

Protestit ja aktivismi

Rakennustöiden alettua Hanhikivi 1 -työmaalla vuonna 2014 aktivistit ovat ajoittain järjestäneet mielenosoituksia ja pyrkineet pysäyttämään rakennustyöt laitosalueella. Aktivistit ovat järjestäneet ”Reclaim the camp” -toimintaviikon huhtikuussa 2015 ja 2016. Lähes 100 aktivistia osallistui toimintaviikon protesteihin keväällä 2016.

 

Aktivistien toiminta on vaatinut runsaasti poliisin resursseja vuonna 2016 kuten myös vuonna 2015. Aktivistien toiminnasta tehtiin vuoden 2016 aikana noin 100 rikosilmoitusta. Poliisi hajotti aktivistien Hanhikiven niemen läheisyydessä sijaitsevan leirin huhtikuun lopussa toimintaviikon päätteeksi. Tämän jälkeen mielenosoitukset loppuivat ja loppuvuosi Hanhikiven niemellä oli rauhallinen.

Fennovoima on reagoinut aktivistien toimintaan muun muassa lisäämällä turvatoimia ja valvontaa laitosalueella. Fennovoiman henkilökuntaa on opastettu toimimisesta uhkaavissa tai muuten epätavallisessa tilanteessa aktivistien kanssa.

Kunnioitamme kaikkien oikeutta mielipiteen ilmaisuun ja rauhanomaisten mielenosoitusten järjestämiseen. Työmaalla työskentelevien, paikallisten asukkaiden, viranomaisten tai aktivistien oman turvallisuuden vaarantamista emme kuitenkaan hyväksy missään tilanteessa, kuten emme hyväksy myöskään omaisuuden, työkoneiden tai ympäristön vahingoittamista.