Sidosryhmämme

Fennovoiman Hanhikivi 1 -hanke on verkottunut ja yhteiskunnallisesti vaikuttava projekti. 

Teimme hankkeen alussa vuonna 2008 kattavan toimintaympäristöä ja sidosryhmiä kartoittavan areena-analyysin.

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua ja teemme yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa. Sidosryhmiämme ovat ne tahot ja organisaatiot, joilla on vaikutusta hankkeeseen ja joihin Hanhikivi 1 -hanke vaikuttaa. Sidosryhmien odotukset Fennovoimaa kohtaan ovat erilaisia, joten myös sidosryhmien kanssa tekemämme yhteistyö on monipuolista.

Toimimme yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Fennovoiman keskeiset sidosryhmät ovat henkilöstö, osakkaat, Pyhäjoen seutu, laitostoimittaja ja urakoitsijat, alihankkijat, viranomaiset ja päättäjät, ydinenergia-alan toimijat ja -järjestöt, työmarkkinajärjestöt, alan oppilaitokset, media, suuri yleisö ja kansalaisjärjestöt.


Henkilöstö

Innostunut ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavaramme onnistuneen hankkeen toteuttamiseksi. Tarjoamme henkilöstöllemme haastavia työtehtäviä ja kannustamme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Meille on tärkeää, että henkilöstö on innostunut työstään.

Pyrimme aktiiviseen vuoropuheluun työnantajan ja työntekijöiden välillä. Järjestämme kuukausittain koko henkilöstölle suunnatun projektikokouksen, jossa käydään läpi projektin ajankohtaisia asioita. Lisäksi työnantajan ja työntekijöiden edustajien yhteisiä koordinaatiokokouksia on säännöllisesti, ja tapaamme toisiamme myös epämuodollisissa koko henkilöstölle tarkoitetuissa tilaisuuksissa.

Työnantajana tuemme monipuolisesti henkilökunnan hyvinvointia, työn ja perheen yhteensovittamista ja panostamme tasa-arvoisuuteen ja reiluuteen.

Omistajat

Fennovoima on olemassa omistajiaan varten. Yhtiön tehtävänä on tuottaa osakkaille päästötöntä sähköä omakustannushintaan.

Pyhäjoen seutu

Pyhäjoella mittavaan ydinvoimalaitoshankkeeseen on valmistauduttu jo pitkään. Teemme aktiivisesti yhteistyötä paikallisten sidosryhmiemme kanssa ja olemme läheisessä yhteistyössä myös alueen kehittämisorganisaatioiden ja yritysten kanssa.

Viranomaiset, päättäjät ja toimialajärjestöt

Ydinvoimahankkeessa viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on laaja-alaista ja jatkuvaa. Luottamus ja avoimuus ovat toimivan yhteistyön perusta.

Koko hankkeen olemassaoloajan Fennovoima on pitänyt yllä keskusteluyhteyttä Suomen hallitukseen ja eduskuntaan. Käymme keskustelua myös Euroopan Unionissa toimivien sidosryhmiemme kanssa ja seuraamme meitä koskevaa EU-päätöksentekoa ja -lainsäädäntöä.

Säteilyturvakeskus (STUK) on yksi tärkeimmistä yhteistyötahoistamme. Yhdessä STUKin kanssa varmistamme turvallisuus- ja lisensiointiasioiden asianmukaisen huomioimisen kaikissa hankkeen vaiheissa.

Myös Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat Fennovoiman hankkeelle läheisiä ja tärkeitä viranomaistahoja. Aluehallintovirastosta haemme lukuisia rakentamiseen liittyviä lupia, ja ELY-keskus puolestaan valvoo näiden lupien noudattamista. Sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimivat myös linkkinä alueella toimiviin yrityksiin sekä työvoimaan.

Jatkossa kun rakentaminen Hanhikiven työmaalla kiihtyy, yhteistyömme mm. työsuojeluviranomaisten, maahanmuuttoviranomaisten ja veroviranomaisten kanssa laajenee ja tiivistyy. Laitosalueen turvallisuuteen ja lähialueen valmiussuunnitteluun liittyen teemme yhteistyötä myös paikallisen poliisin ja palolaitoksen kanssa.

Fennovoiman hanketta valvovien viranomaistahojen lisäksi teemme yhteistyötä järjestöjen kanssa Suomessa ja EU:ssa.

Työmarkkinajärjestöt

Mittavan rakennustyömaan työsuhdeasioiden asianmukaiseksi hoitamiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi teemme yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen ja -viranomaisten kanssa. Olemme koonneet keskeisten suomalaisten työmarkkinajärjestöjen edustajista työryhmän, joka pohtii ennalta ratkaisuja työmaan työmarkkinahaasteisiin. Yhdessä työmarkkinajärjestöjen ja laitostoimittaja RAOS Projectin kanssa olemme neuvotelleet työmaasopimuksen, jonka avulla varmistetaan, että työsuhdeasiat sujuvat hyvinrakennusvaiheessa.

Alan oppilaitokset

Meille on tärkeää, että hankkeen kannalta keskeisten alojen opetus jatkuu laaja-alaisena. Koska Fennovoima tulee olemaan merkittävä työnantaja Pohjois-Suomessa, erityisesti pohjoisen opiskelijoiden on hyvä tuntea Fennovoiman hanke ja sen tuomat työmahdollisuudet. Fennovoiman ydinvoimalaitos tulee tarjoamaan eri alojen osaajille töitä vuosikymmenten ajan.

Laitostoimittaja ja urakoitsijat

Fennovoima tekee tiivistä yhteistyötä Rosatom-konserniin kuuluvan laitostoimittaja RAOS Project Oy:n ja pääurakoitsijoiden Titan-2:n, Atomenergomashin, Atomproektin ja Gidropressin kanssa.

Media ja suuri yleisö

Viestintäpolitiikamme mukaisesti viestintämme on rehellistä, läpinäkyvää ja mahdollisimman reaaliaikaista.