Fennovoiman politiikat ja toimintatavat

Fennovoima haluaa olla huippuluokan ydinvoimayhtiö, jonka toimintaa ohjaavat korkea turvallisuuskulttuuri sekä integriteetti.

Fennovoimassa kaiken toiminnan tulee olla rehellisyyden ja vastuullisuuden periaatteiden mukaista. Noudatamme lainsäädäntöä, suojelemme ihmisoikeuksia, olemme oikeudenmukaisia emmekä koskaan hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota.

Fennovoiman vastuullista toimintaa määrittelevät Fennovoiman toimintatapaohje (Code of Conduct) ja yhtiöpolitiikka. Fennovoiman koko henkilöstö on velvollinen noudattamaan ohjeissa ja politiikassa määriteltyjä periaatteita kaikessa toiminnassaan.

Code of Conduct määrittää periaatteet, joita Fennovoimassa noudatetaan kaikessa toiminnassa. Ohje on YK:n Global Compact-vastuullisuusaloitteen periaatteiden mukainen. Fennovoima edellyttää myös alihankkijoidensa toimivan politiikkojensa ja lain vaatimusten mukaisesti.

Fennovoiman yhtiöpolitiikka (Company Policy) tukee Fennovoimaa tehtävässään, tavoitteissaan ja strategiassaan. Politiikka määrittää tärkeimmät periaatteet laatuun, ydinturvallisuuteen, viestintään, työturvallisuuteen ja työympäristöön ja yritysturvallisuuteen liittyen. Yhtiöpolitiikka päivitettiin viimeksi vuonna 2016, ja sen sisältö tarkistetaan säännöllisesti Fennovoiman johtamisjärjestelmän prosessien mukaisesti.


Compliance and Ethics -ohjelman kehitys

Compliance and Ethics -ohjelman toteuttamista varten Fennovoimaan perustettiin uusi Compliance-yksikkö. Yksikkö vastaa ohjelman suunnittelusta ja kehittämisestä sekä compliance-raportoinnista. Lisäksi yksikkö ohjaa ja kouluttaa organisaatiota compliance-asioissa sekä vastaa epäiltyjen rikkomusten asianmukaisesta hoitamisesta.

Osana sopimuksia edellytämme kaikkien Fennovoiman uusien sopimuskumppaneiden tutustuvan Fennovoiman toimintatapaohjeeseen ja noudattavan sen periaatteita.  Compliance-seuranta tuodaan osaksi Fennovoiman toimitusketjun auditointeja vuonna 2017.

Compliance and Ethics -ohjelma koostuu seuraavista osista:

Strateginen kehitys ja organisation kehittäminen: Fennovoiman Compliance and Ethics -ohjelma liittää compliance-asiat osaksi Fennovoiman strategiaprosessia, johtamisjärjestelmää ja siihen kuuluvaa riskirekisteriä. Compliance-ohjelma on Fennovoiman hallituksen hyväksymä, ja sen toteutuminen on toimitusjohtajan vastuulla. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti ohjelman periaatteiden noudattamisesta.

Compliance-yksikkö: Yksikkö tarjoaa complaince-neuvontaa ja koulutusta Fennovoiman organisaatiolle.

Politiikat ja ohjeet: Ohjelma sisältää Fennovoiman toimintatapaohjeen (Code of Conduct) sekä ohjeet koskien rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä lahjonnan ja korruption ehkäisyä.

 

Compliance-työkalu: Fennovoimassa otettiin käyttöön uusi, riippumaton raportointityökalu, joka mahdollistaa compliance-huomioiden raportoinnin myös anonyymisti. Työkalu on kaikkien fennovoimalaisten käytettävissä. Compliance-yksikkö arvioi kaikki raportoidut rikkomusepäilyt ja varmistaa, että asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhdytään.

Ensisijaisesti compliance-huomiot raportoidaan edelleen omalle esimiehelle tai Compliance-yksikölle. Yksikkö kannustaa työntekijöitä lähestymään heitä kysymyksin, tuomaan esiin huomioitaan ja puhumaan epäilyksistä.

Koulutus: Pakollinen Compliance-koulutus järjestetään koko Fennovoiman henkilöstölle vuonna 2017.


Compliance-riskit

Fennovoimassa tehtiin vuonna 2016 kaikki yhtiön toiminnot kattava compliance-riskikartoitus. Tärkeimmiksi riskialueiksi tunnistettiin korruption, väärin perustein vaikuttamisen ja eturistiriitojen mahdollisuus, alihankintaketjuun liittyvät riskit sekä lakien noudattamatta jättämiseen liittyvät riskit.

Kartoituksessa esitettyjen riskien välttämiseksi Fennovoima kehitti eettisten toimintatapojen ohjelman (Compliance and Ethics Program), joka implementoidaan Fennovoiman organisaatioon vuonna 2017.

Vuonna 2016 ei ollut oikeudenkäyntejä compliance-rikkomuksiin liittyen.

YK:n Global Compact -vastuullisuusaloite

Osana Compliance and Ethics -ohjelman kehitystä, Fennovoima allekirjoitti YK:n Global Compact -aloitteen ja sitoutui noudattamaan ja tukemaan aloitteen kymmentä periaatteita, jotka koskevat niin ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä kuin korruption vastaista toimintaa.

Fennovoiman sitoumus hyväksyttiin tammikuussa 2017.


Lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet

Fennovoima toimii oikeudenmukaisesti, ei tarjoa asiattomia etuisuuksia muille eikä vastaanota niitä muilta. Yksikään työntekijä ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, luvata, myöntää tai valtuuttaa ketään rahan tai minkään muun arvokkaan antamiseksi toiselle osapuolelle tarkoituksenaan vaikuttaa päätöksentekoon tai saavuttaa sopimatonta etua.

Kaikkien tarjousten, lupausten, tuen ja lahjojen tulee olla lakien ja Fennovoiman sääntöjen mukaisia. Liiketoimintakumppanien arviointi on osa sisäistä riskienhallintaa. Fennovoima suhtautuu korruptioon vakavasti ja käsittelee mahdolliset korruptioepäilyt huolella. Tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.

Rahanpesun vastaiset periaatteet

Fennovoima on sitoutunut rahanpesua ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeviin kansainvälisiin standardeihin ja noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Fennovoimassa on käytössä asianmukaiset riskiarviointiin perustuvat tunnistamiskäytännöt ja due diligence-prosessit alihankkijoiden ja muiden sopimuskumppaneiden arvioimiseksi. Toimenpiteillä minimoidaan riski joutua osalliseksi järjestelyihin, jotka sisältävät laittomista lähteistä tulevaa rahoitusta.