Lähestymistapamme

Haluamme olla hyvä yrityskansalainen. Meille se tarkoittaa päätöksenteon turvallisuusvaikutusten sekä sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöasioiden jatkuvaa puntarointia ja Suomen lainsäädännön ehdotonta noudattamista.

Fennovoiman kaltaisessa jättihankkeessa projektijohtamisella ja laadunhallinnalla on suuri merkitys. Kaiken päätöksenteon tulee perustua tietoon ja olla täsmällistä. Hallintotapamme perustuu avoimuuteen ja vastuun kantamiseen kaikessa toiminnassa.

Fennovoiman organisaatio kasvaa vauhdilla, ja siksi jatkuva organisaation ja toimintatapojen kehittäminen on tärkeää. Kiinnitämme erityistä huomiota tiedon ja tietämyksen hallintaan ja panostamme henkilöstön koulutukseen.

Selkeä organisaatiorakenne, toimivat johtamiskäytännöt ja vastuujaot sekä kattava johtamisjärjestelmä helpottavat hankkeeseen liittyvien riskien hallintaa.

Luvanhaltijana meillä on jakamaton vastuu ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. Tehokkaan projektin- ja laadunhallinnan avulla varmistamme hankkeen turvallisuuden, suunnitelmien mukaisen toteutuksen ja hankkeen pysymisen budjetissa ja aikataulussa. Koko organisaation on työskenneltävä saumattomasti yhteisiä tavoitteita kohti.

Haluamme luoda ja pitää yllä myönteisiä suhteita sidosryhmiin. Käymme keskustelua tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa ja kunnioitamme heidän mielipiteitään. Pyrimme vahvistamaan yhtiön mainetta, lisäämään hanketta kohtaan tunnettua luottamusta, ja edistämään kaikkien hankkeessa mukana olevien osapuolien sitoutumista hankkeeseen.

Haluamme täyttää sidosryhmien odotukset. Kaikilla Fennovoiman sidoryhmillä on selkeä käsitys siitä, miten Fennovoiman tulisi toimia sidosryhmiään kohtaan. Hanke on saanut hyväksyntänsä Suomen hallitukselta ja eduskunnalta. Siksi meille on erityisen tärkeää, että viranomaiset ja muut sidosryhmämme voivat pitää Fennovoimaa ammattitaitoisena, läpinäkyvänä, kunnioitettavana ja luotettavana yhtiönä.

Noudatamme eettisiä liiketomintakäytäntöjä. Hanhikivi 1 -hanke on vaativa ja pitkäkestoinen projekti. Yritysvastuuohjelman avulla varmistamme, että täytämme hankkeelle asettamamme vastuullisuusvaatimukset kaikissa projektin vaiheissa.

Haluamme olla houkutteleva työnantaja sekä sitouttaa ja innostaa työntekijöitämme. Uskomme, että työntekijämme haluavat työskennellä yhtiössä, jota he voivat kunnioittaa. Panostuksemme monipuoliseen työkulttuuriin ja hyviin henkilöstökäytäntöihin sekä sitoutumisemme yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin asioihin, voi auttaa meitä houkuttelemaan parhaita työntekijöitä.

Haluamme vahvistaa Fennovoiman mainetta. Toimimalla kaikkien sääntöjen ja standardien mukaisesti, voimme vaikuttaa myönteisesti hankkeen julkisuuskuvaan.

Mahdolliset kustannussäästöt. Prosessien tehokkuus sekä toiminnan sujuvuus ja vastuullisuus vaikuttavat hankkeen etenemiseen ja saattavat pitkällä aikavälillä tuottaa kustannussäästöjä.