Ydin- ja säteilyturvallisuus

Ydin- ja säteilyturvallisuus varmistetaan hankkeen kaikissa vaiheissa. Fennovoima kiinnittää huomiota turvallisuuskulttuuriin jatkuvaan parantamiseen koko hankkeen elinkaaren ajan.

Hanhikivi 1 -hankkeessa turvallisuus on keskeisellä sijalla. Hankkeen keskeiset turvallisuusperiaatteet ovat:

Sitoutuminen: Aseta ydinturvallisuus ensisijalle, kanna vastuuta ja ole esimerkkinä muille.

Tiedostaminen: Tiedä mitä teet ja miksi.

Läpinäkyvyys: Kommunikoi ja tee yhteistyötä.

Jatkuva parantaminen: Ole aloitteellinen ja pyri oppimaan lisää.


Turvallisuusperiaatteet

Fennovoima pitää yllä ja kehittää edelleen turvallisuuskulttuuriaan. Fennovoiman turvallisuuskulttuurin keskeisiä elementtejä ovat turvallisuuden priorisointi, omien tekemisten tärkeyden ymmärtäminen, vastuunkantaminen, avoimuus, toisilta oppiminen ja yhteiystyökumppaneiden kannustaminen turvalliseen toimintaan.

On tärkeää, että Hanhikivi 1 -hankkeessa vallitsee yhteisymmärrys siitä, mitä turvallisuudella tarkoitetaan, ja että jokainen hankkeessa työskentelevä kantaa vastuuta turvallisuudesta. Yhtenäisen turvallisuusajattelun varmistamiseksi olemme sopineet turvallisuuskulttuuriperiaatteista, joita edellytämme kaikkien hankkeessa mukana olevien tahojen noudattavan.

Fennovoima arvioi turvallisuuden toteutumista säännöllisesti ja pyrkii jatkuvasti parantamaan sitä.

 

Ydinvoimalaitoksen suunnittelu nojautuu niin sanottuun syvyyssuuntaiseen puolustukseen. Se tarkoittaa, että yksittäinen inhimillinen erehdys tai laitevika ei voi vaarantaa ydinturvallisuutta toisistaan riippumattomien turvajärjestelmien takia.

STUK vastaa kansallisella tasolla ydinturvallisuuden valvonnasta Suomessa. STUKin tehtävänä on suorittaa arviointeja ja tarkistuksia, antaa lausuntoja ja päätöksiä ja myös suosituksia säteilyvaaratilanteissa. Hanhikivi 1 -projektissa STUK varmistaa, että Fennovoiman toiminta on ydinvoimalainsäädännön, YVL-ohjeiden ja virallisten päätösten mukaista.


Ydin- ja säteilyturvallisuus

Fennovoima ja STUK valvovat ydinvoimalaitoksen rakentamista sen kaikissa vaiheissa. Fennovoima varmistaa, että laitos rakennetaan turvallisuusmääräysten ja hyväksyttyjen suunnitelmien ja prosessien mukaisesti.

Turvallisuuden arviointi ja kehittäminen on jatkuvaa. Hankkeen edetessä STUK arvioi ydinvoimalaitoksen turvallisuutta laajemmin rakentamisluvan ja käyttöluvan hakuprosessien yhteydessä. Myöhemmin turvallisuutta arvioidaan laajemmin muun muassa vähintään 10 vuoden välein käyttöluvan uusimisen tai laitoksen elinkaaren vaiheen muuttuessa. Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto tapahtuu STUKin hyväksyttyä ydinvoimalaitoksen ja sitä operoivan henkilökunnan.

 

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto huomioidaan jo laitoksen suunnitteluvaiheessa. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa loppusijoitusta vaativan käytöstäpoistosta syntyvän jätteen ja käytöstäpoistosta vastaavien työntekijöiden säteilyaltistuksen määrään.

Turvallisuuden jatkuvan parantamisen osana teknologian kehittyminen ja turvallisuusanalyysien tulokset huomioidaan laitoksen ja sen operointikäytäntöjen kehittämisessä.


STUKin turvallisuustarkastukset

STUK aloitti Hanhikivi 1 -projektin rakentamislupahakemuksen käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelman (RKT) tarkastukset syyskuussa 2015. STUK hyödyntää tarkastusten tuloksia lopullisessa turvallisuusarviossaan. Vuonna 2016 STUK suoritti yhteensä 15 tarkastusta, jotka on mainittu alla olevassa listassa.

Kevät

Fennovoiman johtamisjärjestelmä ja keskeiset prosessit, seuranta

Fennovoiman rakennustekniikka ja tila- ja sijoitussuunnittelu – varautuminen sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin

Laitoksen primääripiirin pääsuunnittelijan, OKB Gidropressin, tarkastusmenettelyt ja turvallisuuden arviointi

Laitostoimittajan, RAOS Project Oy:n tarkastusmenettelyt ja turvallisuuden arviointi

Keskeisimpien komponenttien valmistuksen (Long Lead Items, LLI) aloittamiseen liittyvät toimet Fennovoimassa

Fennovoiman johtaminen ja turvallisuusasioiden käsittely, seuranta

Syksy

RAOS Project Oy, seuranta

Fennovoiman henkilöstöresurssit, seuranta

Kurchatov Instituutti

JSC concern TITAN-2

Fennovoiman turvallisuusjärjestelyt, seuranta

JSC Atomproekt, seuranta

Fennovoiman sähkötekniikka

Fennovoiman ydinmateriaalinvalvonta

Fennovoiman turvallisuuskulttuuri, seuranta