Työterveys ja -turvallisuus

Fennovoimassa työturvallisuus asetetaan aina etusijalle yhdessä ydinturvallisuuden kanssa.

Yrityksen työturvallisuuskulttuuri sisältää kaikki yrityksen omaksumat arvot, käytännöt ja toimintatavat. Ne  määrittelevät työturvallisuuskulttuurin ja vaikuttavat sen ohjaamiseen. Työturvallisuuskulttuuri viittaa organisaation tapaan käsitellä työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen, työkyvyn ylläpitoon ja hyvinvointiin liittyviä asioita.

Nolla tapaturmaa -periaate

Fennovoima noudattaa nolla tapaturmaa -periaatetta. Kaikki työntekijät osallistuvat työturvallisuuden turvaamiseen. Tavoitteenamme on, että jokainen fennovoimalainen ymmärtää työturvallisuuden tärkeyden ja oman merkityksensä sen takaamisessa.

Fennovoiman työturvallisuuskonsepti kattaa koko toimitusketjun. Edellytämme kaikkien työmaalla työskentelevien sitoutuvan nolla tapaturmaa -periaatteeseen. Laadimme yhdessä laitostoimittajan ja pääurakoitsijoiden kanssa työturvallisuusohjeita ja valvomme, että toiminta työmaalla noudattaa ohjeita.

Työturvallisuusriskien hallinta

Tehokkaat riskienhallintaprosessit ja ennakoiva riskeihin puuttuminen ovat keskeisiä tekijöitä turvallisen työympäristön luomisessa. Säännöllisesti tarkistetut ja kokonaisvaltaiset riskienhallintaprosessit sekä aktiivinen turvallisuushavaintojen raportointi muodostavat perustan ennaltaehkäisevälle työturvallisuuden hallinnalle.

Tällä hetkellä työmaalla tehdään tavanomaisia rakennus- ja vesirakennustöitä, joihin ei liity korkeaa työtapaturman tai työperäisen sairauden riskiä. Tulevaisuudessa työmaalla on tehtäviä, joissa työtapaturman vaara on olemassa. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi ahtaissa tiloissa ja tunneleissa, korkealla ilmassa tai veden alla tehtävät työt. Fennovoima seuraa Hanhikivi 1 -työmaan työturvallisuusriskejä jatkuvasti. Koulutamme ja ohjeistamme henkilöstöä ja kumppaneitamme noudattamaan yhteisiä turvallisuuskäytäntöjä ja -ohjeita.


Oikeat tiedot ja taidot

Varmistamme, että kaikilla Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelevillä henkilöillä on turvalliseen työskentelyyn vaadittavat tiedot ja taidot oikeista työskentelytavoista ja turvallisuuskäytännöistä, ja että kaikki käyttävät työmaalla vaadittavaa suojavarustusta.

Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelevät työntekijät ovat kaikki velvollisia puuttumaan sopimattomaan toimintaan ja raportoimaan välittömästi havaitsemansa läheltä piti -tilanteet, onnettomuudet ja muut terveyteen tai turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet. Ryhdymme välittömästi toimiin havaittujen turvallisuusriskien poistamiseksi tai lievittämiseksi.

Työturvallisuuskoulutukset

Työturvallisuutta edistetään Hanhikivi 1 -työmaalla erityisesti kouluttamalla urakoitsijoita. Rakennustöiden alkamisesta lähtien kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt ovat saaneet työturvallisuuskoulutuksen osana työmaan tulokoulutusta. Lisäksi työturvallisuuskoulutusta annetaan myös paikan päällä työmaalla.

Esimerkiksi ”Toolbox talks” on lyhyt paikan päällä pidettävä koulutus ajankohtaisista työturvallisuusaiheista. Toolbox talk järjestetään noin kerran kuussa urakoitsijoille. Koulutusmateriaali annetaan urakoitsijoille, jotka sen jälkeen pitävät koulutuksen työntekijöilleen.

Hankkeen edetessä Fennovoima tulee järjestämään työmaalla työskenteleville paljon erilaisia koulutuksia. Esimerkiksi ensiapu-, työturvallisuuskortti- ja tulityökorttikoulutuksia on jo järjestetty.


Työturvallisuuden jatkuva parantaminen

Vuonna 2016 Fennovoiman Hanhikivi 1 -työmaan työturvallisuuden hallintajärjestelmää ja laitostoimittaja RAOS Projectin ja pääurakoitsija Titan-2:n vastaavia järjestelmiä on kehitetty vastaamaan OHSAS 18001 -standardin vaatimuksia.

Kehitämme myös yhteistyökäytäntöjä urakoitsijoiden kanssa ja kehitämme hyvää turvallisuuskulttuuria Hanhikivi 1 -työmaalla. Fennovoima vaatii kaikkien työmaalla työskentelevien sitoutuvan työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen.

Työturvallisuuden hallintajärjestelmän kehitys jatkuu vuonna 2017. Lisäksi aloitamme uuden työterveys- ja turvallisuuskoulutuksen työmaalla toimiville esimiehille. Otamme käyttöön myös uusia urakoitsijoiden työturvallisuuden valvontaan liittyviä prosesseja.

Tavoitteet

Fennovoima on määrittänyt työturvallisuustavoitteet pitkälle aikavälille ja vuositasolle. Työturvallisuustavoitteita tarkennetaan vuosittain toimintamme muuttuessa ja kehittyessä.

Jokaiselle tavoitteelle on määritetty tarkat indikaattorit. Fennovoiman työturvallisuuspäällikkö seuraa tavoitteiden toteutumista ja raportoi viikoittain rakentamisjohtajalle ja kuukausittain Fennovoiman johtoryhmälle.

Työterveys- ja turvallisuus  
Turvallisuushuomiot

Työmaalla tehtiin 521 turvallisuushuomiota:185 huomiota Fennovoiman työmaata ja 336 huomiota laitostoimittajan työmaata koskien.

Turvallisuushuomioita tehtiin 2,7 huomiota per työntekijä (tavoite > 1 huomio per työntekijä).

Turvallisuushuomioiden raportointijärjestelmä otettiin käyttöön elokuussa 2015. 

Työtapaturmat työmaalla ja poissaoloon johtaneiden tapaturmien keskimääräinen vakavuus

3 poissaoloon johtanutta työtapaturmaa* tapahtui urakoitsijoille (2015:6). Keskimääräinen vakavuus oli 3 työpäivää (2015: 11). Yhteensä 9 työpäivää menetettiin työtapaturmien takia (2015: 66). Ei kuolemantapauksia (2015: 0).

Työperäiset sairaudet Ei tunnistettuja työperäisiä sairauksia (2015: 0).
Tapaturmataajuus% LTIFR** 8,08
Työtapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkiminen 100 % työtapaturmista (3) tutkittiin seitsemän päivän kuluessa (2015: 100 %). Kolme viidestä läheltä piti -tilanteesta käsiteltiin kahden päivän kuluessa ja kaikki läheltä piti -tilanteet käsiteltiin asianmukaisesti. 
TR- ja MVR-työturvallisuuden havainnointi-indeksi
Yli 90 % tavoitetaso saavutettiin 123 yhteensä 129 kerrasta. TR ja MVR-mittauksia tehtiin joka viikko jokaisella Hanhikivi 1 -projektin työmaalla.

* a) Tapaturmat, jotka on voitu hoitaa ensiavun keinoin ei ole laskettu IR:ään, b) kuolemantapaukset on laskettu mukaan IR:ään, c) menetetyllä työpäivällä tarkoitetaan kokonaista menetettyä työvuoroa, d) päivillä tarkoitetaan sovittuja työpäiviä, e) laskeminen alkaa työtapaturmaa seuraavana päivänä (1 kokonainen työvuoro). Jos loukkaantunutta henkilöä hoidetaan samana päivänä, kun tapaturma tapahtuu ja henkilö palaa takaisin töihin, tämä lasketaan ensiaputapaukseksi.
** LTIFR lasketaan jakamalla poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonalla työtunnilla. Poissaoloon johtaneeksi työtapaturmaksi lasketaan tapaturma, joka johtaa vähintään yhteen menetettyyn työvuoroon.