Turvallisuuden valvonta

Turvallisuuskulttuurin tilaa on Fennovoimassa seurattu vuodesta 2008 lähtien.

Turvallisuuskulttuurin auditointi on osa Fennovoiman sisäisiä auditointeja. Turvallisuuskulttuuria tarkastellaan myös tekemällä fennovoimalaisille turvallisuusaiheisia kyselyitä. Lisäksi kaikki Fennovoiman tiimit ja osastot arvioivat vuosittain turvallisuusperiaatteiden toteutumisen omassa työssään. Arviot koostetaan yhteen, raportoidaan ylimmälle johdolle ja tarvittaessa suoritetaan vaadittavat korjaavat toimenpiteet.

Turvallisuushuomiot

Turvallisuushuomiot jaetaan avoimesti Fennovoiman organisaatiossa. Otimme vuonna 2016 käyttöön uuden turvallisuushuomioiden raportointityökalun, joka on integroitu osaksi Fennovoiman johtamisjärjestelmää. Työkalun avulla haluamme varmistaa, että kaikki turvallisuushuomiot raportoidaan ja niihin reagoidaan asianmukaisesti. Jokainen fennovoimalainen voi raportoida huomioistaan toiminnan kehittämiseksi, ja jokainen huomio myös tutkitaan. Työntekijät saavat halutessaan huomioistaan palautetta. Järjestelmän kautta on mahdollista raportoida nimettömästi poikkeamia, turvallisuushuolia ja kehitysehdotuksia.

Raportointijärjestelmän on tarkoitus edistää organisaation oppimista ja osallistaa työntekijöitä turvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen. Jos työntekijästä tuntuu, että johonkin asiaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota organisaatiossa, hän voi tehdä siitä turvallisuushuomion. Huomiot voivat liittyä esimerkiksi henkilöstöhallintoon, lakiasioihin, projektin hallintaan, suunnitteluun, ydinturvallisuuteen, fyysiseen turvallisuuteen, työterveyteen ja -turvallisuuteen tai yleisesti turvallisuuskulttuuriin. Raportointijärjestelmä on toimiva ja läpinäkyvyyttä lisäävä keino turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi.

Kaikki huomiot käsitellään

Kaikki turvallisuushuomiot arvioidaan ja käsitellään viipymättä huomion vakavuuden mukaisesti oikealla organisaatiotasoilla ja kaikista korjaavista toimenpiteistä viestitään organisaatiossa.

Vuonna 2016, Fennovoimassa tehtiin yhteensä 18 turvallisuushuomiota. Kaksi yleisintä syytä huomioille olivat kommunikaatioon ja yhteistyöhön sekä prosesseihin liittyviä. Fennovoiman riippumaton ydinturvallisuuskomitea valvoi turvallisuushuomioprosessia ja turvallisuuskulttuurin kehittymistä organisaatiossa. Turvallisuuskulttuuria tarkastellaan myös johdon katselmuksissa.


Ydinturvallisuusarviointi

Ydinturvallisuusarvioinneissa ydinvoimalaitoksen ominaisuuksia ja suorituskykyä, laitoksen järjestelmiä, laitteita, rakenteita, työskentelytapoja ja laadunhallintaa verrataan suhteessa niille asetettuihin vaatimuksiin. Turvallisuusanalyysi luo kuvan sen hetkisestä suorituskyvystä ja turvallisuusvaatimusten riittävyydestä.

Ydinturvallisuusanalyysi suoritetaan kaikille laitoksen yleiseen turvallisuuteen vaikuttaville dokumenteille. Turvallisuusarvioinnin tulos on kokoelma laitoksen yleisen turvallisuuden tilaa kuvaavia perusteluita ja todistusaineistoa joiden sisältöön vaikuttaa laitoksessa käytössä oleva teknologia, organisaatio ja laitosalue.


Ydinturvallisuuskomitea

Ydinturvallisuuskomitea kokoontuu säännöllisesti käsittelemään turvallisuuteen liittyviä aiheita ja antaa niistä suosituksia valtioneuvoston asetuksen ydinvoimalaitosten turvallisuudesta (717/2013) mukaisesti. Ydinturvallisuuskomitea on toimitusjohtajan ja johtoryhmän neuvoa antava elin turvallisuusasioissa.

Ydinturvallisuuskomitealla on Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen lisensiointivaiheessa seuraavat tehtävät:

  • Kokemuksellaan se varmistaa, että ydinturvallisuus huomioidaan organisaation kehittämisessä ja johtamisjärjestelmässä.
  • Johtajuudellaan se edistää turvallisuuskulttuurin kehitystä organisaatiossa.
  • Verkostoitaan hyväksi käyttäen se auttaa ydinturvallisuuden parhaiden toimintatapojen omaksumisessa.
  • Tietämystään hyväksi käyttäen se tukee organisaatiota ydinturvallisuuteen liittyvissä teknisissä ja lisensiointiasioissa.
  • Osaamistaan hyväksi käyttäen se kommentoi suunnitelmia, manuaaleja, raportteja ja muita ydinturvallisuuden kannalta merkittäviä dokumentteja.

Ydinturvallisuuskomitean jäseniä ovat: Ami Rastas (pj.), Juhani Hyvärinen, Kirsi Kavonius-Hietanen, Peter Tuominen, Gabor Vamos ja Timo Äikäs.