Ydin- ja säteilyturvallisuuden edistäminen

Fennovoima ja STUK valvovat ydinvoimalaitoksen rakentamista ja turvallisuutta rakentamisen kaikissa vaiheissa.

Fennovoima varmistaa, että laitos rakennetaan turvallisuusmääräysten ja hyväksyttyjen suunnitelmien ja prosessien mukaisesti. Fennovoima varmistaa myös, että laitostoimittaja ja turvallisuuden kannalta merkittäviä palveluita ja tuotteita valmistavat alihankkijat toimivat turvallisuusvaatimusten mukaisesti ja ymmärtävät niiden tärkeyden.

Turvallisuuden kannalta merkittäviä tuotteita ja palveluja valmistamaan hyväksytään vain sellaisia alihankkijoita, jotka toimivat vaatimusten mukaisesti ja joiden laadunhallinta ja -varmistusprosessit ovat selkeitä. Fennovoimalla on käytössään menetelmät turvallisuuden kannalta merkityksellisten tuotteiden toimittajien arvioimiseksi, hyväksymiseksi ja ohjaamiseksi. Prosessit kattavat kaikki Hanhikivi 1 -hankkeen turvallisuuden kannalta merkitykselliset toimittajat ja tuotteiden koko elinkaaren.

Fennovoiman ydinvoimalaitoksen turvallisuus rakentuu Fennovoiman, Fennovoiman alihankkijoiden sekä laitostoimittajan ja sen alihankkijoiden suoritteista. Fennovoimalla on kokonaisvastuu ydinturvallisuudesta. Käytössämme on paras mahdollinen tieto ja resurssit, joilla varmistamme, että suoritteet tukevat ydinturvallisuutta.


Turvallisuusajattelu

Turvallisuutta pidetään Fennovoiman kasvavassa organisaatiossa yllä ja, sen merkitystä korostetaan jatkuvalla avoimella kommunikaatiolla ja koulutuksilla.

Uusien työntekijöiden sitouttaminen turvallisuuskulttuuriin alkaa jo heti ensimmäisinä työpäivinä. Fennovoiman kaksi viikkoa kestävässä perehdytyskoulutuksessa turvallisuuskulttuurikoulutukselle annetaan paljon painoarvoa. Myös muiden koulutustoimenpiteiden avulla varmistamme, että organisaation eri tehtävissä työskentelevät fennovoimalaiset ymmärtävät työnsä turvallisuusmerkityksen ja pitävät yllä korkeatasoista turvallisuuskulttuuria. 

Turvallisuuskulttuuri on myös osa työmaan perehdytyskoulutusta. Vuonna 2016 uudistimme perehdytyskoulutusmateriaalia siten, että turvallisuusperiaatteet tuodaan aiempaa vahvemmin esiin kaikissa koulutuksen osissa. Fennovoiman omalle henkilöstölle aloitimme uuden turvallisuuskulttuuriluentosarjan, jossa perehdymme inhimillisiin ja organisatorisiin turvallisuustekijöihin, organisatorisiin onnettomuuksiin sekä turvallisuusjohtamiseen.

 

Koko Fennovoiman organisaatio osallistui lisäksi keskusteluun turvallisuuskulttuurin toteutumisesta päivittäisessä työssä. Keskustelut käytiin tiimi- ja yksikköpalavereissa. Jokainen tiimi tai yksikkö teki konkreettisen lupauksen siitä, miten kukin voi vaikuttaa Fennovoiman turvallisuuskulttuuriperiaatteiden toteutumiseen. Kaikki lupaukset kerättiin yhteen ja niistä muodostettiin neljä yhtiötason sitoumusta, joiden toteutumista seurattiin vuoden aikana.

Aloitimme keräämään tietokantaa muissa ydinvoimalaitoksen rakentamishankkeissa ja vastaavissa hankkeissa havaituista parhaista toimintatavoista. Tietokantaan merkitsimme myös Fennovoiman toimenpiteet vastaavien tilanteiden varalle. Tietokannan täydentäminen jatkuu vuonna 2017. Fennovoimassa turvallisuuskulttuuria tuodaan esiin myös intranetissä ja kahdesti kuukaudessa julkaistavassa esimieskirjeessä, kuten myös Fennovoiman sidosryhmälehdessä Fennosessa.


Turvallisuuskulttuurilähettiläät

Vuonna 2015 Fennovoimassa perustettiin turvallisuuskulttuurilähettiläiden ryhmä, jonka tehtävänä on edistää organisaation turvallisuuskulttuuria. Vuonna 2016 Fennovoiman organisaatiossa eri tehtävissä toimi yhteensä 14 turvallisuuslähettilästä. Lähettiläät muun muassa toimivat fennovoimalaisten kontakteina turvallisuuskulttuuriasioissa, auttoivat turvallisuussitoumusharjoituksen toteuttamisessa, osallistuivat turvallisuuskulttuuriauditointeihin ja -koulutuksiin ja tukivat turvallisuuskulttuuripäällikköä tämän tehtävässä.