Riskienhallinta

Fennovoima toimii ympäristössä, joka on erittäin tarkkaan valvottu niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 

Ydinturvallisuus on ensisijaista Fennovoiman kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa.

Riskienhallinnan näkökulmasta yritysvastuu liittyy niin toimivaan ja läpinäkyvään johtamiseen ja projektinhallintaan, ihmisiin, ydinturvallisuuteen kuin ympäristöön. Fennovoima on yhteiskunnan vastuullinen jäsen, ja sen riskinottohalukkuus on vähäinen, kuten myös lakisääteiset vaatimukset ja Fennovoiman omat politiikat määräävät.

Fennovoiman riskienhallinnan tavoitteena on tukea toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä ehkäistä toimintaan kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia tunnistamalla riskit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä tekemällä aktiivisesti korjaavia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Riskienhallinnan avulla tehostamme turvallisuutta ja laatua, taloudellisen arvon luomista, yritysvastuuta ja sidosryhmäyhteistyötä.

Fennovoiman ylätason riskikartta 

Integroitu riskienhallinta

Fennovoimassa strategisten, taloudellisten ja turvallisuusriskien hallinta on integroitu osaksi toimintaa (tätä riskienhallinta tapaa suosittelee myös esim. IAEA TECDOC 1209). Koko Fennovoiman organisaatio osallistuu riskienhallintaan, jota kuitenkin koordinoidaan keskitetysti. Tämä mahdollistaa, että organisaation käytössä on kutakin aihealuetta koskeva paras riskienhallinnan asiantuntemus ja osaaminen sekä systemaattiset menetelmät ja käytännöt.

Koska laitostoimittaja kantaa merkittävän osa projektin riskeistä, Fennovoima valvoo, että laitostoimittajan riskienhallintaa johdetaan Fennovoiman asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tehokas riskienhallinta

Fennovoiman riskienhallinta kattaa kaikki Hanhikivi 1 -hankkeen vaiheet. Monitoroimalla riskejä varmistamme, että kaikki niin vanhat kuin uudet riskit ovat hallinnassa. Olemassa olevia riskejä ja niiden hallinnan onnistumista seurataan jatkuvasti osana Fennovoiman sisäistä kuukausiraportointia.

Ydin- ja säteilyturvallisuus: Ydin- ja säteilyturvallisuus asetetaan Fennovoimassa ensisijalle kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyviä asioita ovat turvallisuus, fyysinen turvallisuus, valmiusjärjestelyt ja ydinmateriaalivalvonta kaikissa ydinvoiman tuotannon vaiheissa. YVL-ohjeet asettavat vaatimuksia probabilistisen riskiarvion (PSA) käyttämisestä ydinturvallisuuden arvioinnissa. Probabilistinen riskiarviointi on integroitu osaksi niin ydinturvallisuuteen liittyvien riskien arvioinnin kuin yleisen riskienhallinnan prosesseja. Sama käytäntö pätee myös säteilyturvallisuuden osalta.

Työturvallisuus: Fennovoima on asettanut työturvallisuudelle nolla työtapaturmaa -tavoitteen. Periaatteen mukaisesti työperäisiä onnettomuuksia ja sairauksia ennaltaehkäistään. Toimiva riskienhallinta on avainasemassa työturvallisuustavoitteen saavuttamisessa. Fennovoima pitää huolta siitä, että työturvallisuusriskit ovat hallinnassa, ja että rakentaminen tapahtuu turvallisesti kenenkään terveyttä vaarantamatta.

Ympäristö: Fennovoima on asettanut ympäristön hallinnan tavoitetasonsa korkealle, jotta sen toiminnan ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Riskienhallinta on osa kaikkea toimintaa, jolla voi olla ympäristövaikutuksia.

Laatu: Turvallisuuden takaamiseksi Fennovoima asettaa laatutavoitteensa korkealle. Toiminnan ja tuotteiden laatukriteerit asetetaan niiden turvallisuusmerkityksen mukaisesti. YVL-ohjeiden (esim. A.7 301) mukaisesti tiukimmat laatuvaatimukset koskevat niitä tuotteita ja toimia, joiden merkitys turvallisuudelle on kaikkein korkein. Siten myös riskienhallinta näkyy laatuvaatimuksissa. Korkea laatu näkyy hankkeessa ennen kaikkea turvallisuutena ja teknisenä toimivuutena, mutta se vaikuttaa myös muihin laitoksen ominaisuuksiin sekä lisensioitavuuteen, hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin.

Yritysturvallisuus: Yritysturvallisuuteen kuuluu toiminnan turvaaminen, tietoturvallisuus, henkilöstö- ja fyysinen turvallisuus, rikosten ehkäiseminen kuin paloturvallisuus. Lisäksi liiketoiminnan jatkuminen ja kriisinhallinta ovat osa yritysturvallisuutta. YVL-ohjeiden (A.12) vaatimusten mukaisesti Fennovoimalla tulee olla käytössä tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka kattaa myös tietoturvariskien arvioimisen ja hallinnan.


Merkittävimmät taloudelliset riskit

Merkittävimmät taloudelliset riskit ydinvoimalaitoksen kehitys- ja rakentamisvaiheessa liittyvät hankkeen kustannusarvion ylittymiseen, vieraan pääoman saatavuuteen ja hintaan sekä voimalaitoksen käyttöönoton viivästymiseen.

Fennovoimalla on kiinteähintainen, avaimet käteen -sopimus RAOS Project Oy:n kanssa koskien Hanhikivi 1 -ydinvoimalan suunnittelua, toteutusta ja käyttöönottoa. Laitostoimittaja vastaa laajasta toimituskokonaisuudesta, jonka rajapinnat Fennovoiman vastuulla oleviin töihin ovat rajoitetut. Fennovoiman vastuulla olevat työt liittyvät etupäässä laitospaikan valmisteluun.

Vieraan pääoman saatavuudella ja hinnalla on tyypillisesti merkittävä vaikutus ydinvoimahankkeiden taloudelliseen kannattavuuteen. REIN, joka on tytäryhtiönsä RAOS Projectin kautta laitostoimittaja ja yhtiön merkittävä vähemmistöomistaja, on osakassopimuksen mukaisesti sitoutunut hankkimaan projektin rakennusvaiheessa tarvittavan velkarahoituksen. REINin esittämien suunnitelmien mukaan pääosa hankkeen velkarahoituksesta on tulossa Venäjältä, ja huhtikuussa 2015 Fennovoima allekirjoitti REINin kanssa enimmäismäärältään 2,4 miljardin euron pitkäaikaisen lainasopimuksen.

 

Alhainen öljyn hinta, ruplan arvon heikentyminen ja taloudelliset sanktiot voivat kuitenkin vaikuttaa niin Venäjän valtion kuin venäläisten rahoituslaitostenkin kykyyn rahoittaa hanketta tavoitteeksi asetetulla korkotasolla. Ruplan heikentymisestä johtuen on tiedossa, että edellä mainitun lainasopimuksen euromääräistä maksimia ei tulla täysin saavuttamaan.

Voimalaitoksen käyttöönoton viivästymiseen vaikuttavat merkittävimmät riskit liittyvät rakentamislupahakemuksen sekä varsinaisen rakentamisvaiheen etenemiseen. Fennovoima on havainnut RAOS Projectin toimintoihin, organisoitumiseen, resursseihin ja alihankintaketjuun liittyviä riskejä, jotka toteutuessaan voivat viivästyttää kokonaisaikataulua. Olemme varautuneet rakentamislupahakemukseen liittyviin riskeihin avustamalla laitostoimittajaa lisensiointidokumentaation valmistelussa sekä kehittämällä omia menettelytapojamme ja henkilöstöämme. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön alihankintaketjun arviointi- ja hyväksyntämenettelyt osaksi toimitusketjun riskienhallintaa.