Hanhikivi 1 -projekti

Fennovoiman Hanhikivi 1 -hanke on jaettu vaiheisiin, jotka ovat valmistelu-, hankinta-, luvitus-, rakentaminen, käyttö- ja käytöstäpoistovaiheet.

Liuvitusvaihe alkoi vuonna 2014. Ydinvoimalaitoksen rakentamisen on suunniteltu alkavan vuonna 2018 ja laitoksen kaupallisen käytön vuonna 2024. 

Valmistelu- ja hankintavaiheet

Fennovoima toteutti vuosien 2007–2013 aikana Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoshankkeen valmistelu- ja hankintavaiheet. Keskeisimmät tapahtumat valmisteluvaiheessa olivat ensimmäinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) vuonna 2008 sekä periaatepäätöksen myöntäminen vuonna 2010. Hankintavaiheessa vuonna 2011 ydinvoimalaitoksen laitospaikaksi valittiin Pyhäjoen kunnassa sijaitseva Hanhikiven niemi. Fennovoima kävi vuosina 2010–2013 hankintaneuvottelut laitostoimittajakandidaattien kanssa, ja joulukuussa 2013 Fennovoima teki laitostoimitussopimuksen venäläisen JSC Rusatom Overseasin kanssa AES-2006-tyypin painevesilaitoksen kokonaistoimituksesta.

Luvitusvaihe

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke on laitostoimitussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen edennyt luvitusvaiheeseen, joka ajoittuu vuosille 2014–2017. Tänä aikana määritetään laitoksen turvallisuuden perusperiaatteet ja toteutetaan laitoksen perussuunnittelu. Perussuunnittelun yhteydessä suunnitellaan myös laitoksen turvallisuuteen vaikuttavat järjestelmät. Luvitusvaiheessa keskeisenä tehtävänä on valmistella rakentamislupaan tarvittava aineisto valtioneuvostolle ja Säteilyturvakeskukselle yhdessä laitostoimittajan kanssa. Laitoksen perussuunnittelun sekä yksityiskohtaisen suunnittelun aikana Fennovoima tukee suunnittelusta vastaavia organisaatioita ja varmistaa, että suunniteltu laitos täyttää suomalaisten viranomaisten asettamat turvallisuusvaatimukset sekä muut Fennovoiman ydinvoimalaitokselle asettamat vaatimukset.

Luvitusvaiheen aikana Fennovoima kehittää omaa organisaatiotaan ja menettelyitään rakentamisvaihetta varten sekä varmistaa, että laitostoimittajan menettelyt ovat suomalaisen säädöstason mukaisia. Luvitusvaiheessa luodaan myös toimintamallit tilaajan, toimittajan ja viranomaisen sujuvaa ja vaatimuksenmukaista yhteistyötä silmällä pitäen.

Luvitusvaiheen aikana valmistellaan laitospaikka ydinvoimalaitoksen rakennustöitä varten. Laitospaikan valmisteleviin töihin kuuluu tutkimuksia ja mittauksia sekä laitospaikan infrastruktuurin rakentaminen. Käytetyn polttoaineen loppusijoitusta koskevien suunnitelmien osalta Fennovoima täydensi rakentamislupahakemustaan kesäkuussa 2016.

Rakentamisvaihe

Hanhikivi 1 -hankkeen rakentamisvaihe ajoittuu nykyisissä suunnitelmissa vuosille 2018–2023. Rakentamisvaiheessa valmistetaan pääosa laitoksen laitteista ja komponenteista. Laitospaikalla rakennetaan laitokseen kuuluvat rakennukset sekä suoritetaan järjestelmien ja komponenttien asennukset. Suunnittelu-, valmistus- ja urakoitsijaorganisaatiot vastaavat kukin omien töidensä toteutuksesta sekä organisoinnista. Fennovoima valvoo hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden toimintaa, johtamisjärjestelmiä ja menettelyjä myös rakentamisvaiheessa. Fennovoima valvoo töiden vaatimustenmukaisuutta ja varmistaa turvallisuus- ja laatuvaatimusten täyttymisen. Fennovoima kiinnittää koko projektin ajan erityistä huomiota hyvän turvallisuuskulttuurin noudattamiseen.

Rakentamisvaiheen aikana Fennovoima kehittää omaa organisaatiotaan ja asiantuntemustaan tulevaa käyttövaiheeseen siirtymistä silmällä pitäen. Rakentamisvaiheen lopussa alkaa ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja valmistautuminen käyttövaiheeseen. Käyttöönoton yhteydessä varmistutaan laitoksen vaatimuksenmukaisuudesta, organisaation riittävyydestä ja menettelytapojen tarkoituksenmukaisuudesta laajoin menettelyin. Käyttöönotossa Fennovoima ottaa laitoksen vastaan laitostoimittajalta. Rakentamisvaihe päättyy laitoksen kaupallisen käytön alkamiseen.

Käyttövaihe

Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen kaupallisen käytön, käyttövaiheen, on suunniteltu alkavan vuonna 2024. Käytön aikana Fennovoima vastaa luvanhaltijana siitä, että kaikki ydinvoimalaitoksen käyttöön liittyvä toiminta on turvallista ja täyttää kaikki käyttövaiheelle asetetut vaatimukset. Käyttövaiheessa keskeisiä ovat laitoksen turvalliseen käyttöön vaadittavan henkilöstön riittävä määrä ja osaaminen sekä laitoksen kunnossapidon ja käytön aikana tapahtuvien laitosmuutosten suunnittelu.

Fennovoiman ydinvoimalaitoksen suunniteltu käyttöikä on 60 vuotta, ja Fennovoima varautuu hakemaan ydinvoimalaitoksen käytön aikana käyttöluvan uusintaa. Lopulta laitos poistetaan käytöstä asianmukaisesti.