Fennovoiman johtamisjärjestelmä

Fennovoiman hankkeessa projektijohtamisella ja laadunhallinnalla on suuri merkitys. Fennovoiman johtamisjärjestelmä tukee vastuullista päätöksentekoa ja toiminnan laatua ydinvoima-alan vaatimusten mukaisesti.

Johtamisjärjestelmä tukee vastuullista päätöksentekoa

Fennovoiman johtamisjärjestelmä kokoaa kaikki yhtiön toiminnot tasapainoiseksi kokonaisuudeksi.

Johtamisjärjestelmän avulla varmistamme, että ydin- ja säteilyturvallisuutta pidetään aina ensisijaisena kaikessa toiminnassa, että täytämme lainmukaiset vaatimukset ja noudatamme hyvää hallintotapaa, kannamme luvanhaltijan vastuun ja valvomme osakkaiden ja muiden keskeisten sidosryhmien etuja.

Johtamisjärjestelmä rakentuu hierarkkisesti, edeten ylätason yleisistä toimintaperiaatteista yksityiskohtaisiin työohjeisiin. Se kattaa muun muassa laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöhallinnan alueet. Järjestelmän selkeä rakenne ja verkkokäyttöliittymä helpottavat tiedon etsimistä. Koulutamme henkilöstöä järjestelmän käyttöön ja viestimme siitä sisäisesti.

Järjestelmää kehitetään jatkuvasti

Johtamisjärjestelmän kykyä vastata hankkeen kulloisenkin vaiheen vaatimuksiin arvioidaan ja seurataan systemaattisesti. Järjestelmän kehityksestä raportoidaan kuukausittain ja kehityssuunnitelman toteutumista seurataan myös johdon katselmuksissa, joissa tarvittaessa päätetään uusista kehityssuunnista.

Johtamisjärjestelmän kehitys jatkui vuonna 2016, jolloin järjestelmää yhdenmukaistettiin ja mittava osa järjestelmän sisältämää dokumentaatiota ja prosesseja tarkistettiin. Kehittämistyöhön osallistui lukuisia fennovoimalaisia organisaation eri puolilta. Järjestelmälle tehtiin myös riippumaton valmiusarviointi, jonka osana tunnistettiin uusia kehityskohteita.

Vuonna 2017 keskitymme parantamaan järjestelmän käytettävyyttä ja lisäämme johtamisjärjestelmään liittyvää koulutusta muun muassa uudella FMS-koulutusohjelmalla ja järjestämällä dokumentaation hyväksyntäkoulutuksen koko yhtiössä.


Sisäiset auditoinnit

Fennovoima auditoi omaa toimintaansa säännöllisesti. Auditoinneissa tarkastellaan niin johtamisjärjestelmää kuin siihen sisältyvien prosessien ja ohjeiden noudattamista sekä tunnistetaan kehityskohteita. Sisäiset auditoinnit suoritetaan auditointisuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2016 teimme yhteensä 17 sisäistä auditointia.

Fennovoiman kaiken toiminnan tulee olla YVL-ohjeiden mukaista. Vuonna 2016 toteutimme itsearvioinnin, joka käsitteli toiminnan YVL-ohjeidenmukaisuutta. Myös johdon katselmukset järjestettiin suunnitelmien mukaisesti kahdesti vuoden aikana. Johdon katselmukset ovat tavanomaisia arviointeja, joissa arvioidaan johtamisjärjestelmien toimivuutta.

Myös vuosina 2017-2019 sisäisten auditointien ohjelma tulee olemaan mittava.


Sertifioinnit

Fennovoiman johtamisjärjestelmälle myönnettiin ISO 9001 laatusertifikaatti vuonna 2015. Sertifikaatin seuranta-auditointi järjestettiin vuonna 2016. OHSAS 18001 työturvallisuussertifikaatin auditointi järjestettiin loppuvuodesta 2016, ja sertifikaatti myönnettiin helmikuussa 2017. Ympäristöjärjestelmän sertifiointiauditointi on vuorossa vuonna 2017.