Toimitusketjun hallinta

Fennovoiman toimitusketjun hallinta sisältää koko Hanhikivi 1 -hankkeen alihankintaverkoston hallinnan, valvonnan ja kehittämisen. 

Toimitusketjun hallinnan osa-alueita ovat alihankkijoiden hyväksyntä, seuranta, ohjaus ja alihankkijatietojen hallinta.

Turvallisuusvaatimusten täyttäminen on edellytyksenä Hanhikivi 1 -hankkeessa alihankkijana toimimiselle. Fennovoima varmistaa, että vain ne toimittajat, joilla on edellytykset vaatimusten mukaiseen toimintaan ja käytössään selkeät laadunhallintaa ja -varmistusta koskevat menettelytavat, voivat osallistua turvallisuuden kannalta merkittäviin toimituksiin.

Hallintaprosessien kehittäminen

Fennovoiman toimitusketjun hallintaprosessien kehittäminen etenee projektivaiheiden vaatimusten mukaisesti. Vuonna 2016 keskityimme tiiviisti prosessikehitykseen ja RAOS Projectin toimitusketjun valvontaa koskevan dokumentaation kehitykseen. Lisäksi järjestimme toimitusketjun hallintaan liittyviä koulutuksia yhdessä päätoimittajien kanssa.

Vuonna 2017 keskitymme erityisesti RAOS Projectin alihankkijoiden prosessien kehittämiseen sekä ohjeiden noudattamisen valvontaan.

Alihankkijoiden hyväksyminen ja seuranta

Alihankkijoiden hyväksyntäprosessi voi lähteä liikkeelle Fennovoiman omasta tarpeesta laatia sopimus, tai hyväksyntäpyynnön voi tehdä laitostoimittaja RAOS Project tai ydinpolttoainetoimittaja TVEL virallisella kirjeellä. Fennovoiman alihankintaosasto on vastuussa arviointiprosessin koordinoimisesta ja arviointipäätöksen jakamisesta asianomaisille.

Fennovoiman laatu- ja alihankintaosastot tarkastavat alihankkijayritykset erittäin kattavasti. Kaikki alihankkijoiden tuottamat palvelut ja toiminnat luokitellaan niiden ydinturvallisuusmerkityksen mukaan. Lisäksi toimittajien tulee täyttää joukko muita vaatimuksia voidakseen toimia alihankkijana Hanhikivi 1-hankkeessa. Tärkeitä valintaperusteita ovat muun muassa yrityksen tekninen ja taloudellinen kyky toimia tavaran tai palveluntoimittajana, yrityksen referenssihankkeet, yrityksen omien alihankkijoiden valvontaan liittyvät toimintatavat sekä työturvallisuus- ja ympäristövaatimusten täyttyminen OHSAS 18001 ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.

Turvallisuuden kannalta merkittävien tuotteiden toimittajilla tulee lisäksi olla sertifioitu (esim. ISO 9001) tai puolueettomasti kolmannen osapuolen arvioima laadunhallintajärjestelmä, sekä menetelmät omien alihankkijoiden toiminnan valvomiseen.

Fennovoiman ja laitostoimittajan alihankintaohjeet (Supply Chain Manual), sekä hankintasuunnitelmat ja -ohjeistukset sisältävät toimittajien alihankkijoiden käyttöä, tiedon kulkua ja vaatimusten välittämistä koskevat tarkat ehdot ja vaatimukset. Näin varmistamme turvallisuusvaatimusten täyttymisen koko alihankintaverkostossa.

Kaikkien toimittajiemme ja alihankkijoidemme tulee noudattaa soveltuvaa suomalaista ja kansainvälistä lainsäädäntöä sekä vastata viranomaisvaatimuksia ja sopimusehtoja. Odotamme yhteistyökumppaneidemme noudattavan eettisiä liiketoimintatapoja, kunnioittavan ympäristöä ja ihmisoikeuksia sekä tarjoavan työntekijöilleen turvallisen ja oikeudenmukaisen työympäristön.

Toimitusketjunhallintaprosessikaavio