Toimitusketjun auditoinnit

Fennovoiman alihankkija-auditoinneilla varmistetaan lain, viranomaisvaatimusten ja sopimusehtojen täyttyminen sekä alihankkijan kyvykkyys tuottaa tuotteita tai palveluita, joita heiltä on tilattu.

Auditoinnit on yksi alihankkijoiden toimittamien tuotteiden laadun varmistamiseen käytetyistä keinoista. Fennovoiman auditoinnit kattavat kaikki turvallisuuden kannalta tärkeät alihankkijat. Vuonna 2016 Fennovoima suoritti yhteensä 41 omaa organisaatiotaan ja alihankkijoita koskevaa auditointia.

Myös laitostoimittaja toteuttaa auditointeja omille alihankkijoilleen koko Hanhikivi 1-hankkeen ajan. Alihankkijat, kolmannet osapuolet ja STUK voivat suorittaa auditointeja, jos ne katsotaan tarpeellisiksi. STUKilla on lisäksi aina halutessaan oikeus osallistua auditointeihin. Auditointeihin liittyvistä vaatimuksista on säädetty YVL-ohjeissa.

Auditointimetodeihin kuuluu:

  • Auditoinnin kohteena olevan yhtiön henkilöstön haastattelut
  • Dokumentaation arviointi
  • Pöytäkirjojen arviointi
  • Toimintojen ja prosessien havainnointi
  • Olosuhteiden havainnointi

Välillä auditoinneissa havaitaan toimintatapoja ja menettelyjä, jotka eivät vastaa asetettuja vaatimuksia eli niin kutsuttuja poikkeamia. Fennovoima voi lakiin, viranomaisvaatimuksiin ja sopimusehtoihin viitaten huomauttaa alihankkijoille poikkeamista ja vaatia korjaavia toimenpiteitä. Poikkeamatilanteissa alihankkijoiden on kyettävä todistamaan, että korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet on otettu käyttöön sovitussa aikataulussa ennen kuin toimintaa voidaan hyväksytysti jatkaa. Jos kriittisiin poikkeamiin liittyviä korjaavia toimenpiteitä ei ole suoritettu tehokkaasti, toimittaja hyllytetään tai toimitussopimus vedetään pois.


Auditoinnit kattavat turvallisuuden kannalta merkittävät alihankkijat

Vuonna 2016 suoritettujen alihankkija-auditointien keskiössä oli johtamisjärjestelmien, turvallisuuskulttuurin ja tietoturvallisuuden arvioiminen. Suurin osa auditoinneissa tehdyistä huomioista liittyi tiedonkulkuun. Auditoimme myös laitostoimittaja RAOS Projectin ja pääurakoitsija Titan 2:n työturvallisuus- ja ympäristöhallintajärjestelmät ja aloitimme turvallisuuskulttuuriauditoinnit.

Lisäksi osallistuimme tarkkailijana kaikkiin laitostoimittajan suorittamiin auditointeihin.

Uusia painopisteitä vuonna 2017

Vuonna 2017 keskitymme selventämään laitostoimitussopimuksen ja YVL-ohjeiden vaatimuksia alihankkijoille. Lisäksi jatkamme itsearviointimenetelmiemme kehittämistä.

Turvallisuuden kannalta merkittävien laitteiden valmistuksen alkaminen vuonna 2017 vaikuttaa auditointien laajuuteen. Tulevissa auditoinneissa annamme aiempien auditointien poikkeama-analyysien tuloksiin perustuen entistä enemmän painoarvoa turvallisuuskulttuurin, vaatimusten hallinnan, konfiguraatiohallinnan ja suunnittelun arviointiprosessien arvioimiselle. Lisäksi compliance-auditoinnit lisätään osaksi auditointiprosesseja Compliance and Ethics -ohjelman toteutumisen varmistamiseksi niin Fennovoiman omassa organisaatiossa kuin hankintaketjussa.