Toimitusketjun rakenne

Hanhikivi 1 -hankkeen toimitusketju jakautuu Fennovoiman omaan toimituslaajuuteen ja RAOS Projectin toimituslaajuuteen, josta on sovittu laitostoimitussopimuksessa.

Fennovoiman toimituslaajuus

Fennovoiman toimituslaajuus sisältää Fennovoiman kanssa suorassa sopimussuhteessa urakoitsija- tai konsultointityönä tehtävän suunnittelu- ja rakennustyön. Tehtäviin kuuluu lisensiointityö ja tavanomainen luvitus sekä niin ikään työmaan valmisteluun, rakentamiseen ja palveluihin liittyvät laitostoimitussopimuksen ulkopuolelle jäävät työt, kuten esimerkiksi sähköverkkoliitäntä, paikalliset infrastruktuurihankkeet, käytetyn ydinpolttoaineen välivarastointi ja matala- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoittaminen.

Fennovoiman omaan rakentamislaajuuteen kuuluu lähinnä ydinvoimalaitoksen tukirakennuksia kuten koulutusrakennus, laitostoimisto ja hallintorakennus.

Vuonna 2016 suomalaiset yritykset vastasivat lähes kaikesta Fennovoiman toimituslaajuuteen kuuluvasta työstä.

Työmaan ensimmäinen pysyvä rakennus, koulutuskeskus, valmistui syyskuun lopulla oulaistelaisen Rakennusliike Sorvoja Oy:n rakentamana.

Ruskon Betonin kaksi betoniasemaa valmistuivat kesäkuussa ja elokuussa kalajokilaisen Steel Kamet Oy:n toimesta.

Lapin Teollisuusrakennus Oy rakensi jäteaseman, jonka viimeistelytyöt saadaan päätökseen ja asema otettua käyttöön keväällä 2017. Jäteasemaa operoi Sita Oy.

Destia vastasi reaktorirakennuksen montun kaivuutöistä -2 metrin tasolle ja Graniittirakennus Kallio sai päätökseen työt, joihin kuului tierakennustöitä, parkkialueen rakentaminen sekä vesi- ja viemäröintitöitä.

VS Turva-aidat sai marraskuussa päätökseen laitosalueen aitaamisurakan.

Fennovoiman alihankkijat maittain. Yhteensä 158 alihankkijaa. (Tilanne 12/2016).

RAOS Projectin toimituslaajuus

Laitostoimitussopimuksen mukaisesti laitostoimittaja RAOS Project vastaa ydinvoimalaitoksen toimituksesta avaimet käteen periaatteella.

RAOS Project on perustanut toimistot Pietariin, Moskovaan, Helsinkiin ja Pyhäjoelle. Tässä vaiheessa projektia Pietarin toimisto koordinoi kaikkien toimistojen toimintoja. Tulevaisuudessa Pyhäjoen toimisto tulee vastaamaan seuraavista osa-alueista:

  • Työmaaorganisaatio ja sen hallinta
  • Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentaminen ja työn seuranta
  • Työmaan turvaaminen ja  turvallisuus
  • Rakentamis- ja asentamistöiden alihankkijoiden koordinointi ja valvonta
  • Työsuojelu, paloturvallisuus ja ympäristön suojelu työmaalla
  • Yhteistyö Fennovoiman, alihankkijoiden, Pyhäjoen kunnan sekä viranomaisten kanssa

Suurin osa laitostoimittajan toimituslaajuuteen kuuluvista päätoimittajista kuuluu Rosatom-konserniin. Rosatom-konserniin kuuluu yhtiöitä, joiden erityisalaa on muun muassa uraanin louhiminen ja rikastaminen, polttoaineen tuotanto, laitteiden suunnittelu ja valmistus, ydinvoimalaitosten operoiminen sekä käytetyn ydinpolttoaineen ja ydinjätteen hallinta. Tällä hetkellä Rosatom-konserniin kuuluu yli 350 yritystä, jotka työllistävät yhteensä yli 250 000 työntekijää.

RAOS Project'in alihankkijat maittain. Yhteensä 210 alihankkijaa. Ei sisällä maanrakennustöihin osallistuneita alemman tason alihankkijoita. (Tilanne 12/2016). 

Kehittyvä alihankkijaverkosto

Tähän mennessä laitostoimittajan toimitusketjuun alihankkijoiksi on valittu seuraavia yhtiöitä:

Rosatomin tytäryhtiö JSC Atomproekt on valittu laitoksen pääsuunnittelijaksi, jonka tehtävänä on vastata, että Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos täyttää lakien ja viranomaismääräysten vaatimukset sekä laitostoimitussopimuksessa esitetyt vaatimukset.

JSC OKB Gidropress, niin ikään Rosatomin tytäryhtiö, on valittu reaktorihallin pääkiertojärjestelmän suunnittelijaksi. Gidropress vastaa reaktorirakennuksen perussuunnittelusta kuten myös turvallisuus- ja hallintaratkaisujen suunnittelemisesta, diagnostiikasta ja reaktorirakennuksen turvallisuuden varmistamisesta.

JSC TITAN-2 on valittu hankkeen pääurakoitsijaksi, jonka vastuulle kuuluu laitoksen yksityiskohtainen suunnittelu ja rakennustyöt.

SC Atomenergomash (AEM), joka on myös osa Rosatom-konsernia, vastaa pitkän toimitusajan vaatimien komponenttien, kuten paineastian ja höyrystimien toimittamisesta reaktorisaarekkeelle.

Yksi viimeisimmistä alihankkijavalinnoista on ollut GE Alstom Power Systemsin valinta turbiinigeneraattorin toimittajaksi. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa RAOS Project tulee valitsemaan operaattoreiden koulutuksesta ja laitoksen käyttöönotosta vastaavat yhtiöt.

RAOS Project Oy:n toimitusketjun kehittyminen aikavälillä tammikuu 2016 - tammikuu 2017. Ei sisällä maanrakennustöihin osallistuneita alemman tason alihankkijoita.
RAOS Project Oy:n päävastuualueet ja valitut päätoimittajat (12/2016)