Vastuullisuusraportti 2017

GRI-sisältöindeksi

Tämä raportti sisältää Global Reporting Initiative (GRI) Standardi-ohjeiston mukaista perussisältöä ja Fennovoiman omia toiminnan vastuullisuuden tasoa kuvaavia indikaattoreita.

Ulkoinen varmennus on kohdistunut asteriskilla (*) merkittyihin tietoihin.

RAportoitavat tiedot   sijainti raportissa ja kommentit poikkeamat GRI-ohjeistuksesta
GRI 102 Perussisältö 2016
ORGANISAATION PROFIILI
102-1* Organisaation nimi Fennovoima   
102-2* Toiminta, brändit, tuotteet ja palvelut s.14   
102-3* Pääkonttorin sijainti s.14  
102-4* Toimintojen sijainti s.14  
102-5* Omistusmuoto ja yhtiöjärjestys Osakeyhtiö   
102-6* Markkinat joilla yhtiö toimii s. 14  
102-7* Organisaation koko

s. 23

 
102-8* Henkilöstötiedot s. 23  
102-9* Toimitusketju s. 51  
102-10* Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa s. 28-31, 51  
102-11* Varovaisuusperiaatteet ja -lähestymistapa s. 7-8  
102-12* Ulkoiset aloitteet s. 3-4, 6  
102-13* Jäsenyydet järjestöissä tai edunvalvontaorganisaatioissa s. 45  
STRATEGIA  
102-14* Toimitusjohtajan katsaus s. 3-4  
102-15* Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet s. 3-4, 6-8, 48  
LIIKETOIMINNAN EETTISYYS JA INTEGRITEETTI  
102-16* Arvot, periaatteet, standardit ja käyttäytymistavat s. 6, 9, 17, 25  
102-17* Menettelytavat, joiden avulla voidaan hakea neuvoa toiminnan eettisyyteen s. 9-10  
HALLINTO  
102-18* Hallintorakenne s. 49  
SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ  
102-40* Lista sidosryhmistä s. 44  
102-41* Työehtosopimusten kattavuus s. 23  
102-42* Sidosryhmien tunnistaminen ja valitseminen s. 44  
       
102-43* Lähestymistapa sidosryhmäyhteistyöhön s. 44-47  
102-44* Keskeiset aiheet ja huolet s. 42, 47  
       
RAPORTOINTIPERIAATTEET  
102-45* Tilinpäätöksessä mukana olevat yksiköt Fennovoima ja Fennovoima Rus  
102-46* Raportointisisällön ja -rajojen määrittäminen s. 51  
102-47* Lista olennaisista aiheista s. 6, 52  
102-48* Oikaisuja aiempiin raportteihin Ei  
102-49* Muutoksia raportoinnissa Ei  
102-50* Reportointikausi 1.1.-31.12.2017  
102-51* Viimeisimmän raportin päiväys 4.4.2017  
102-52* Reportointisykli Vuosittain  
102-53* Yhteystiedot Takakansi  
102-54* GRI Standardin -mukaisuus s. 51  
102-55* GRI-indeksi s. 52  
102-56* Ulkoinen varmennus s. 51  

 

Olennaiset aiheet   sijainti raportissa ja kommentit poikkeamat GRI-ohjeistuksesta
TALOUDELLINEN SUORIUTUMINEN  
GRI 201 Taloudellinen suoriutuminen 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 14  
201-1 Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakaminen s. 14  

EPÄSUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

 
GRI 203 Epäsuorat taloudelliset vaikutukset 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 15-16  
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset s. 14, 16  
KORRUPTIONVASTAISUUS  
GRI 205 Korruptionvastaisuus 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 9, 11  
205-1* Korruptioon liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneet toiminnot ja tunnistetut merkittävät riskit s. 11  
205-2* Korruptionvastaisten politiikkojen ja menettelytapojen viestintä ja koulutus s. 11 Hallituksen jäsenten, liiketoimintakumppanien ja muiden vastaavien osalta tietoa ei ole kerätty.
205-3* Vahvistetut lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet s. 11  
Fennovoiman indikaattori Harmaa talous s. 31. Tavoitteemme ovat: ei harmaan talouden tapauksia ja, että kaikkien työmaalla toimivien yritysten ja siellä työskentelevien henkilöiden tiedot ovat kunnossa.  
VESI  
GRI 303 VESI 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 36-40  
Fennovoiman indikaattori* Sameusseuranta s. 38. Tavoitteemme vuonna 2017 oli, että sameusseuranta aloitetetaan aina ennen töiden aloittamista.  
LUONNON MONIMUOTOISUUS  
GRI 304 Luonnon monimuotoisuus 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 36-42, Fennovoiman YVA 2014 luku 7  
304-1 Toimipaikkojen läheisyydessä sijaitsevat suojellut tai korkean biodiversiteettiarvon alueet s. 39, Fennovoiman YVA 2014 luku 7.6  
304-2* Merkittävät vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle s.3 7-39, Fennovoiman YVA 2014 luku 7  
304-3 Suojellut tai kunnostetut alueet s. 39, Fennovoiman YVA 2014 luku 7.6  
304-4 Uhanalaiset tai harvinaiset lajit joita esiintyy toimipaikkojen vaikutusalueella s. 39, Fennovoiman YVA 2014 luku 7.6.4.5  
Fennovoiman indikaattori* Melu- ja pölyseuranta s. 39, Fennovoiman YVA 2014 luku 7.3. Tavoitteemme vuonna 2017 oli, että melu- ja pölyseuranta toteutetaan suunnitellusti.  
JÄTEVEDET JA JÄTTEET  
GRI 306 Jätevedet ja jätteet 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 41  
306-1* Päästöt vesistöön kohteen ja päästölajien mukaan s. 42  
306-2* Jätteet jätelajeittain ja käsittelytavan mukaan s. 42-43 Jätetietoja ei ole raportoitu kaikkien käsittelytapojen mukaan, koska kaikkia tietoja ei ollut saatavilla. Vaarallisen jätteen osuus kaikesta jätteestä on 7 %. Tiedot on raportoitu samassa taulukossa muiden jätetietojen kanssa.
306-3* Merkittävät vuodot s. 38  
Fennovoiman indikaattori* Rakennusjätteen hyödyntäminen materiaalina tai energiana s. 42. Tieto rakennusjätteen hyödyntämisestä kerätty jätehuolintakumppaneilta ja urakoitsijoilta. Tavoitteemme vuonna 2017 oli, että 85 % rakennusjätteestä hyödynnetään joko energiana tai materiaalina.  
YMPÄRISTÖVAATIMUSTENMUKAISUUS  
GRI 307 Ympäristövaatimustenmukaisuus 2016   
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 36, 40  
307-1* Merkittävät ympäristölainsäädännön ja -säädösten rikkomuksiin liittyvät sakot tai sanktiot s. 37  
Fennovoiman indikaattori Ympäristö- ja vesilupien noudattaminen s. 40. Tavoitteenamme on, että Hanhikivi 1 -työmaalla ei esiinny lupaehtojen ylityksiä.  
Fennovoiman indikaattori Ympäristöhavainnot s. 38. Tavoitteemme vuodelle 2017 oli 50 Hanhikivi 1 -työmaalla tehtyä ympäristöhavaintoa.  
HENKILÖSTÖ  
GRI 401 Henkilöstö 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 22-27  
401-1* Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus s. 23, 25  
401-2 Kokoaikaisille työntekijöille annetut edut, jotka eivät koske määräaikaisia Määräaikaiset työntekijät alle 6kk sopimuksilla (esim. kesätyöntekijät)  saavat lounaskupongit ja matkapuhelimen työpuheluita varten. Yli 6kk sopimuksella olevat määräaikaiset tai jatkuvassa työsuhteessa olevat työntekijät saavat Smartum-lounaskortin ja puhelinedun.  
Fennovoiman indikaattori* Party ja Pulse -tutkimusten tulokset s. 26. Tavoitteemme Party-tutkimuksen indeksituloksille on 14. Vuonna 2017 Pulse-tutkimuksen tavoite oli 4.5. Pulse-tutkimus korvataan uudella vuonna 2018.  
TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS  
GRI 403 Työterveys ja -turvallisuus 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 26, 32-35  
403-1 Työntekijöiden edustus johdon ja työntekijöiden yhteisissä työsuojelutoimikunnissa Fennovoiman työsuojelukomitea edustaa kaikkia työntekijöitä.  
403-2* Tapaturmatyypit ja -taajuus, työperäiset sairaudet, menetetyt työpäivät ja poissaolot, kuolemanapaukset s. 26, 33  
403-3* Työntekijät joihin kohdistuu korkea onnettomuus- tai ammattitautiriski s. 35  
403-4 Työterveys ja -turvallisuusasiat, jotka katettu ammattiliittojen kanssa tehdyissä virallisissa sopimuksissa Fennovoima on solminut Rosatomin ja työmarkkinajärjestöjen kanssa työmaasopimuksen, jonka mukaan kaikkien Hanhikivi 1 -työmaalla toimivien tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Lisäksi työmarkkinajärjestöt  saavat nimetä työmaalle yhteisen luottamushenkilön ja yhteisen työterveys ja -turvallisuushenkilön.  
Fennovoiman indikaattori* Työturvallisuushavainnot, tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkiminen sekä ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden toteutus s. 35. Tavoitteenamme on yli kaksi Fennovoiman henkilökunnan tekemää työturvallisuushuomiota Hanhikivi 1 -työmaalla vuosittain. Tavoitteenamme on, että jokainen huomio otetaan käsittelyyn kahden päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta, toimintasuunnitelma laaditaan seitsemän päivän kuluessa ja korjaavat toimenpiteet toteutetaan sovitussa aikataulussa.  
Fennovoiman indikaattori* TR ja MVR -indeksi s. 33. Tavoitteenamme on, että asettamamme TR ja MVR -indeksien minimivaatimuustaso 90 % ylitetään kaikissa mittauksissa.  
Fennovoiman indikaattori* Henkilöstön sairaspoissaolot s. 26. Tavoitteemme on, että sairaspoissaoloja on alle 2,5 %.  
KOULUTUS  
GRI 404 Koulutus 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 22,23,24  
404-1* Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden s. 24  
404-2* Henkilöstön kehittämisohjelmat ja siirtymävaiheen ohjelmat s. 24 Siirtymävaiheen ohjelmista ei kerätty tietoa. Tietojen raportointia kehitetään vuodelle 2018.
404-3* Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus s. 23  
MONIMUOTOISUUS JA TASA-ARVOISUUS  
GRI 405 Monimuotoisuus ja tasa-arvoisuus 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 9, 11, 25,26  
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus s. 23, 49 Raportoitu henkilöstön sukupuoli- ja ikäkauma, hallituksen ja johtoryhmän osalta raportoitu kansalaisuus.
SYRJIMÄTTÖMYYS  
GRI 406 Syrjimättömyys 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 26  
406-1* Syrjintätapaukst ja korjaavat toimenpiteet s. 26  
       
       

PAIKALLISYHTEISÖT

 
GRI 413 Paikallisyhteisöt 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 15, 46-47  
413-1 Paikallisyhteisövuorovaikutus, vaikutusten arviointi ja kehitysohjelmat s. 15, 46-47 Kvantitatiivista dataa ei ole saatavilla.
Fennovoiman indikaattori Mainetutkimus s. 46-47. Tavoitteemme on myönteinen trendi mainetutkimuksen tuloksissa.  
Fennovoiman indikaattori* Mielipidetutkimus s. 47. Tavoitteemme on myönteinen trendi mielipidekyselyn tuloksissa.  

 SOSIAALISTALOUDELLINEN MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS

 
491 Sosiaalistaloudellinen määräystenmukaisuus 2016  
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 10  
419-1* Merkittävät lainsäädännön ja -säädösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot s. 10  
SAFETY      
GRI 103 Johtamistavan kuvaus s. 17-21  
Fennovoiman indikaattori Turvallisuushuomiot s. 19. Turvallisuushuomioista seuraamme niiden laatua ja sitä, että huomioita tehdään. Määrälle ei ole asetettu numeerista tavoitetta.